Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. zamówień publicznych (pełen etat)

 

OGŁOSZENIE

DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE


Referent ds. zamówień publicznych (pełen etat)Unieważnia się postępowanie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krzymowie: referent do spraw zamówień publicznych.

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert tj. do dnia 02.07.2019r. do godziny 12:00.


Krzymów, dn. 05.07.2019 r.

                                                                                            Wójta Gminy Krzymów


                                                                                                /-/ Danuta Mazur

================================================================

WÓJT GMINY KRZYMÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

 

Referent ds. zamówień publicznych (pełen etat)

 

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Urząd Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

 

2. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO: Referent ds. zamówień publicznych.

 

3. Określenie wymagań:

3.1.Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe II stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, w zakresie prawa, ekonomii, administracji publicznej,

b)      posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych,

c)      obywatelstwo polskie,

d)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       nieposzlakowana opinia,

 

            3.2. Wymagania dodatkowe:

a)      studia w zakresie zamówień publicznych,

b)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność,

c)      znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

d)      znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów w zakresie ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

4. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie między innymi.:

a)      Przygotowywanie wniosków o aplikacje funduszy ze środków unijnych.

b)      Współpraca w zakresie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

c)      Przestrzeganie klasyfikacji akt urzędu i sposobu ich przechowywania,  zgodnie z instrukcją
kancelaryjną. 

d)      Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych.

e)      Zapewnienie zgodności realizacji zamówień publicznych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

f)       Prowadzenie sprawozdawczości z udzielanych i realizowanych zamówień publicznych.

g)      Prowadzenie postępowań przetargowych i właściwej w tym zakresie dokumentacji.

h)      Udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym gminy w przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych w celu zapewnienia zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych.

i)        Prowadzenie obsługi komisji przetargowej powoływanej do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

j)        Stosowanie i kontrola realizowania Regulaminu zasad, trybu i organizacji zamówień publicznych w Urzędzie Gminy,

k)      Ogłaszanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.                                

  

5. Warunki pracy na stanowisku

a)      wymiar etatu – pełny etat,

b)      praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

c)      praca w warunkach biurowych (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, kontakt z interesantami, prowadzenie rozmów telefonicznych) w pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze budynku Urzędu Gminy.

d)      budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku brak windy, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym i niedowidzącym.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      życiorys (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),

b)      list motywacyjny,

c)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

e)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)       oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia przed zatrudnieniem aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

g)      kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy, a także innych dokumentów w tym m.in. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

h)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe - dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

i)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

j)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy innych danych niż niezbędne, które wynikają z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 6 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy załączyć oświadczenie opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.

k)      kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 , poz. 1260 z późn. zm.),

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).”

 

UWAGA:

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Klauzula informacyjna podawana w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych w artykule 13 (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), jest dostępna w załączniku.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a)      Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzymowie pok. nr 15A w terminie do dnia 02.07.2019 r. do godziny 12:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.

b)      Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referenta ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Krzymowie”.

c)      O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

d)      Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

e)      Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Krzymów.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Krzymów w dniu 02.07.2019 r, o godz. 13.00.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

8. Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

Krzymów, dn. 17.06.2019r.

 

                                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                             /-/ Danuta Mazur

 

 

Załączniki

Klauzula informacyjna (54.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Jacolik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2019-06-17 13:06:30
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2019-06-17 13:13:43
Ostatnia zmiana:2019-07-05 14:03:21
Ilość wyświetleń:444
Urząd Gminy Krzymów
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij