Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OZ.271.18.2019 - Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek

 

Krzymów, dnia 06.08.2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OZ.271.18.2019. Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek.

 

Inwestycja dofinansowana jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 realizowanym w roku 2019 dla modułu 1, w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019

oraz z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Działanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:

 

PROJPAL Marta Robakowska

ul. Smołowa 19B, 88-230 Piotrków Kujawski

 

W kryterium oceny – oferta uzyskała 100,00 punktów.

 

Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena wykonania zamówienia” – 60 %

Okres gwarancji i rękojmi                – 40 %

Łączna liczba punktów

1.

PROJPAL Marta Robakowska
ul. Smołowa 19B
88-230 Piotrków Kujawski

60,00

40,00

100,00

2.

RAM-BUD Rafał Oliwecki

Nowy Krzymów 33

62-513 Krzymów

51,46

40,00

91,46

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Zgodnie z kryterium wyboru i oceny ofert określonych w SWIZ wybrano ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria). Kryteriami oceny ofert wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są cena wykonania zamówienia- 60% oraz okres gwarancji i rękojmi – 40%.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego 2 oferty przetargowe.

 

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                   /-/ Danuta Mazur

 

 

==============================================================

 

 

Krzymów, 17.07.2019 r.

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek”.

 

Inwestycja dofinansowana jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 realizowanym w roku 2019 dla modułu 1, w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019

oraz z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Działanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 562662-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

 

Termin składania ofert: 17/07/2019, godzina: 12:30

 

Termin otwarcia ofert: 17/07/2019, godzina: 13:00

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia kwotę:  468 743,11 zł brutto.

 

Ponadto informuję, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

(I kryterium)

Okres gwarancji
i rękojmi

(II kryterium)

1

PROJPAL Marta Robakowska

ul. Smołowa 19B

88-230 Piotrków Kujawski

513 728,75 zł

60 m-cy

2

RAM-BUD Rafał Oliwecki

Nowy Krzymów 33

62-513 Krzymów

599 010,00 zł

60 m-cy

 

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności nie stanowiły kryteriów oceny ofert. Pozostałe kryteria oceny ofert zawarte w ofertach przedstawiono powyżej.

 

Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie Komisji oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Na tym zakończono jawną część sesji otwarcia ofert.

 

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                   /-/ Danuta Mazur

 

 

 

 

 

INFORMACJA !!!!!

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny,  terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

===============================================================

Ogłoszenie nr 540139212-N-2019 z dnia 08-07-2019 r.

Krzymów:

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 562662-N-2019
Data: 18/06/2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzymów, Krajowy numer identyfikacyjny 31101918300000, ul. ul. Kościelna  2, 62-513  Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (url): www.krzymow.pl  oraz http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-15, godzina: 12:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-17, godzina: 12:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                        /-/ Danuta Mazur

 

===============================================================

Krzymów, dnia 08.07.2019 r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OZ.271.18.2019. Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek.

Inwestycja dofinansowana jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 realizowanym w roku 2019 dla modułu 1, w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019

oraz z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Działanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Krzymów działając na podstawie art. 38 ust 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia:

Pytanie nr 1

W przedmiarze dla branży budowlanej w rozdziale 2 poz. 2.2 są 4 szt belek NS-1 o długości 1,7 mb , a na rysunku jest 6 szt tych belek .  Czy w przedmiarze nie powinno być 6 szt belek o długości 1,7 mb ?

Odpowiedź:

Przyjąć belki NS-1: dł. 1,50m – 1 szt., dł. 1,65 – 2 szt., dł.2,30 – 1 szt.

 

Pytanie nr 2

W przedmiarze dla branży budowlanej w rozdziale 3  brak obmiaru dla okna o wymiarach 150x120 cm. Okno to znajduje się na rzucie parteru w pomieszczeniu nr 10 .

Odpowiedź:

Doliczyć okno o wym. 150x120 cm

 

Pytanie nr 3

W przedmiarze dla branży budowlanej w rozdziale 3  brak obmiaru  podokiennika dla okna  o wymiarach 150x120 cm.

Odpowiedź:

Doliczyć podokiennik pod okno o wym. 150x120 cm

 

Pytanie nr 4

W przedmiarze dla branży budowlanej w rozdziale 4 poz. 4.1   brak obmiaru  drzwi o wymiarach 90x200 cm prowadzących z sali nr 5b do sali nr 4 .

Odpowiedź:

Doliczyć drzwi o wymiarach 90x200 cm prowadzących z sali nr 5b do sali nr 4.

 

Pytanie nr 5

W przedmiarze dla branży budowlanej w rozdziale 4  brak obmiaru  drzwi typu KOWBOJKI o wymiarach  80x110 cm przeznaczonych dla  kabiny sanitarnej dla dzieci w pomieszczeniu  nr 4.

Odpowiedź:

Doliczyć drzwi typu KOWBOJKI o wymiarach  80x110 cm przeznaczonych dla  kabiny sanitarnej dla dzieci w pomieszczeniu  nr 4.

 

Pytanie nr 6

W przedmiarze dla branży budowlanej w rozdziale 5 poz. 5.3   brak informacji na temat grubości styropianu oraz jego parametrów termicznych .

Odpowiedź:

Przyjąć styropian gr. 15 cm.

 

Pytanie nr 7

W rzucie parteru ilość powierzchni użytkowej po zsumowaniu wartości poszczególnych pomieszczeń podanych w tabeli wynosi 149,08 m2  a nie 140,39 m2. Jaka jest prawidłowa wartość ?

Odpowiedź:

Przyjąć 149,08 m2.

 

Pytanie nr 8

W przedmiarze  dla branży budowlanej w rozdziale 8 powierzchnia posadzek wynosi 113,62 m2  natomiast według rysunków technicznych  powierzchnia posadzek wynosi 149,08 m2 .

Jaką wielkość powierzchni posadzek należy przyjąć w celu właściwego oszacowania kosztów inwestycji  ?

Odpowiedź:

Przyjąć powierzchnię posadzki 149,08 m2.

 

Pytanie nr 9

W przedmiarze   brak pozycji  dotyczących wykonania i zbrojenia ław fundamentowych .

Odpowiedź:

Przyjąć 0,13t.

 

Pytanie nr 10

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących    sufitu w przybudówce.

Odpowiedź:

Przyjąć sufit podwieszany z płyt g-k na ruszcie metalowym w ilości 26,77 m2.

 

Pytanie nr 11

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących   warstw  dachu przybudówki .

Odpowiedź:

Przyjąć warstwy zgodnie z projektem folia paroizolacyjna, wełna mineralna 25 cm, membrana dachowa.

 

Pytanie nr 12

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących   wykonania ścian wewnętrznych przybudówki .

Odpowiedź:

Przyjąć3,40*(3,60*2+2,75)-(0,90*2,00*2+0,80*2,00) = 28,63 m2.

 

Pytanie nr 13

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących wykonania ścian zewnętrznych przybudówki

Odpowiedź:

Przyjąć  70,92 m2 [8,02*2*((3,43+3)/2)+3,85*(3,43+3)-(1,50*1,20+0,90*2,00*2)]

 

Pytanie nr 14

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących  wykonania   izolacji termicznej ścian zewnętrznych dobudowanej części budynku .

Odpowiedź:

Przyjąć  62,85 m2 [(4,21*(4,10+3,51)+8,57*(4,10+3,51)/2)-1,50*1,20].

 

Pytanie nr 15

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących  wykonania   izolacji  przeciwwilgociowej  ław fundamentowych i ścian fundamentowych dobudowanej części budynku .

Odpowiedź:

Przyjąć izolację 61,49 m2 [(0,40+0,125+0,77)*2*(3,85+8,02)*2]

 

Pytanie nr 16

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących  wykonania   ścian fundamentowych dobudowanej części budynku .

Odpowiedź:

Przyjąć murowanie ścian fundamentowych 0,77*0,25*(3,85+8,02)*2.

 

Pytanie nr 17

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących  wykonania   warstw posadzki  dobudowanej części budynku  (w przedmiarze zawarto  tylko  pozycję  o wylewce samopoziomującej oraz płytkach gresowych dobudowanej części budynku).

Odpowiedź:

Przyjąć warstwy zgodnie z projektem w ilości 26,77 m2:

- płytki gresowe

- posadzka cementowa 5 cm zbrojona siatką

- styropian 10 cm

- folia

 

Pytanie nr 18

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących    robót ziemnych dla warstw posadzkowych dobudowanej części budynku .

Odpowiedź:

Przyjąć warstwy zgodnie z projektem:

- beton B15 – gr. 15 cm

- zagęszczona podsypka żwirowo-piaskowa gr. 30 cm

 

Pytanie nr 19

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących  wykonania   stopy fundamentowej pod komin wentylacyjny w dobudowanej części budynku.

Odpowiedź:

Przyjąć wykonanie stopy fundamentowej pod komin wentylacyjny zgodnie z projektem 0,98x0,55x0,40m.

 

Pytanie nr 20

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących    wymurowania komina wentylacyjnego w dobudowanej części budynku .

Odpowiedź:

Przyjąć murowanie komina wentylacyjnego wg projektu.

 

Pytanie nr 21

Czy  fundamenty  dobudowanej części budynku  będą ocieplone warstwą termoizolacji ?

Odpowiedź:

Przyjąć ocieplenie płytami XPS gr. 6 cm.

 

Pytanie nr 22

Na rzucie fundamentów komin wentylacyjny jest 4-komorowy natomiast na pozostałych rysunkach technicznych jest 3- komorowy .  Ile kanałów ma mieć komin wentylacyjny ?

Odpowiedź:

3 kanały wentylacyjne.

 

Pytanie nr 23

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących   wykonania   wieńców   oraz rdzeni żelbetowych dobudowanej części budynku .

Odpowiedź:

Doliczyć rdzeń żelbetowy 0,25*0,25*4,35m.

 

Pytanie nr 24

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących  montażu   nadproży prefabrykowanych dobudowanej części budynku .

Odpowiedź:

Doliczyć nadproża           2 SBN120/180 – 2 szt

                                               2 SBN120/120 – 1 szt

 

Pytanie nr 25

W przedmiarze   brak pozycji   dotyczących  wykonania   warstwy chudziaka pod ławy fundamentowe dobudowanej części budynku .

Odpowiedź:

Doliczyć chudziak pod ławy fundamentowe dobudowanej części w ilości 2,01 m3.

 

Pytanie nr 27

Czy do kosztów inwestycji  należy doliczyć wykonanie LOGO obiektu ?

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie nr 28

W opisie technicznym dotyczącym projektu zagospodarowania działki  znajduje się zapis " Zapewniono 4 miejsca postojowe... " To znaczy ,że  miejsca parkingowe są już wykonane przez Inwestora i ich wykonanie nie wchodzi w zakres robót inwestycji ?

Odpowiedź:

Są to istniejące miejsca postojowe.

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Zamawiający informuje, iż w związku z powyższymi wyjaśnieniami przedłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert.

 

Nowy termin to: 17.07.2019 roku do godz. 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13:00.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

 

  Wójt Gminy Krzymów

/-/ Danuta Mazur

 

 

===============================================================

Ogłoszenie nr 540131118-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.

Krzymów:

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 562662-N-2019

Data: 2019-06-18

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krzymów, Krajowy numer identyfikacyjny 31101918300000, ul. ul. Kościelna  2, 62-513  Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (url): www.krzymow.pl oraz http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-05, godzina: 12:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-15, godzina: 12:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                   /-/ Danuta Mazur

 

===============================================================

Krzymów, dnia 28.06.2019 r.

 

Wszyscy Wykonawcy

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OZ.271.18.2019. Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek.

 

Inwestycja dofinansowana jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 realizowanym w roku 2019 dla modułu 1, w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019

oraz z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Działanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Krzymów działając na podstawie art. 38 ust 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia:

Pytanie 1:

W przedmiarze poz. 1 Montaż tablicy elektrycznej, w opisie i rys. e2 rozbudowa rozdzielnicy. (Czy dana rozdzielnica istniejąca ma miejsce na zamontowanie dodatkowych urządzeń?)

 

Odpowiedź:

Załączono poprawioną dokumentację projektową.

 

Pytanie 2:

W przedmiarze wyceny poz. 18 i 19 montaż opraw 3+14 szt. – Brak rysunku z lokalizacją danych opraw oraz typ, model, itp

 

Odpowiedź:

Załączono poprawioną dokumentację projektową.

 

Pytanie 3:

Brak w przedmiarze wyceny instalacji odgromowej, na rysunku e4 przedstawiono instalację odgromową. (Czy instalacja będzie wykonywana?)

 

Odpowiedź:

Załączono poprawioną dokumentację projektową.

 

Pytanie 4:

Brak zasilana dla Kurtyny powietrznej, bojlera itp.

 

Odpowiedź:

Załączono poprawioną dokumentację projektową.

 

Pytanie 5:

Nie pokrywają się rysunki branżowe co do rozmieszczenia pomieszczeń. Rysunki branży elektrycznej z jedn. ewid. Władysławów, Obręb Rusocice dz. Nr 1069/3. Prosiłbym o wyjaśnienie zapytań oraz wstawienie prawidłowych rysunków odnoszących się do w/w inwestycji.

 

Odpowiedź:

Załączono poprawioną dokumentację projektową.

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

Zamawiający informuje, iż w związku z powyższymi wyjaśnieniami przedłużeniu ulega termin składania i otwarcia ofert.

 

Nowy termin to: 15.07.2019 roku do godz. 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13:00.

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

 

  Wójt Gminy Krzymów

/-/ Danuta Mazur

 

 

===============================================================

Ogłoszenie nr 562662-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

 

Gmina Krzymów: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Inwestycja dofinansowana jest w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 realizowanym w roku 2019 dla modułu 1, w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020, Działanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krzymów, krajowy numer identyfikacyjny 31101918300000, ul. ul. Kościelna  2 , 62-513  Krzymów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 413 280, e-mail krzymow@op.pl, faks 632 413 091.
Adres strony internetowej (URL): www.krzymow.pl  oraz http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179  

Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179  


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Sekretariat (pok. Nr 15A)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek
Numer referencyjny: OZ.271.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek.

II.5) Główny kod CPV: 45262800-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45262700-8

45453000-7

45262522-6

45421100-5

45442110-1

45431200-9

45431100-8

45233250-6

45443000-4

45113000-2

34928220-6

45212140-9

45300000-0

45310000-3

45311100-1

45311200-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
- którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 złotych (brutto) każda, które zostały wykonane w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 7 do SIWZ. Uwaga : O przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót, O Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić ten warunek w sposób następujący – przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełnić ten warunek. - dysponują następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.: a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w roli kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) Zamawiający przekazuje wzór Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, który należy wypełnić i złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu - załącznik nr 8 do SIWZ. UWAGA: - Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - Zamawiający, zobligowany jest do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem. W tym w szczególności zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust 1 ustawy mogą być również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 ze zm.). - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust 2 ustawy Pzp). - W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. j. Dz.U.2016 r., poz. 1725 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: • nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz • posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zamawiający wymaga wskazania w wykazie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt b) SIWZ tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr 2B do SIWZ (składane razem z ofertą); b) oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ; UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie; c) aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). UWAGA: Złożenie na wezwanie Zamawiającego ww. dokumentu będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Podmioty zagraniczne: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Jeżeli Wykonawca (którego oferta została najwyżej oceniona), powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia winien przedstawić na wezwanie Zamawiającego ww. dokument (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot, którego dokument dotyczy).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) i ust. 1 b ustawy Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 2A do SIWZ (składane razem z ofertą); b) Wykaz wykonanych robót budowlanych (zamówień) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 8 do SIWZ, UWAGA! Złożenie na wezwanie Zamawiającego Wykazu robót budowlanych wraz z dowodami i wykazu osób będzie obligowało wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Dowodami, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. b) SIWZ są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadkach, gdy dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt. b) SIWZ zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu innych danych finansowych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; c) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załącznik nr 2A i 2B do SIWZ) d) dokument potwierdzający wniesienie wadium

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości razem 7 000,00 zł 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: BS Konin O/Krzymów nr 34 8530 0000 0000 5151 2000 0003 z dopiskiem ,,Wadium – nr sprawy: OZ.271.18.2019 „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek” – wadium wniesione w tej formie musi wpłynąć na konto zamawiającego do momentu upływu terminu składania ofert, przelew środków musi być dokonany z konta na konto; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). UWAGA: Oryginał poręczenia, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy złożyć do zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego”, natomiast kserokopię poświadczoną przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena wykonania zamówienia

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach: 2. 1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowaną uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności: a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych ze zgłaszanymi przez wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, c) w wyniku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczególnych robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; d) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/ technicznych lub materiałowych), e) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym np. m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak: a) wystąpienie długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10oC utrzymującego się przez okres dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny, termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. b) przyczyny techniczne, wystąpienie utrudnień dotyczących niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania Umowy warunków archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych), c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez Zamawiającego, d) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej), e) ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji projektowej, f) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy, g) aktualizacja rozwiązań projektowych z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności Przedmiotu Umowy, h) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy, i) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, j) działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii itp., k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót, l) wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, m) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. n) zmianę istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy, Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy. 3) zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 14 ust. 4 do 5 (na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ dla Postępowania), 4) Inne zmiany - Zmiana banków lub numerów kont bankowych Stron. - Zmiana stawek podatku VAT. 5) Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia a) będzie możliwa w przypadku stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 1202 ze zm). Zmiany będą możliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 poniżej. Zmiana wartości umowy wynikające z robót niewykonanych lub zmiana zakresu rzeczowego (niezwiększająca ogólnej wartości umowy). b) zmiana wynagrodzenia lub sposobu wykonywania Umowy w zakresie zmian technologicznych spowodowanych: - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń w skazanych w Ofercie, SIWZ czy Projekcie, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawieniem się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji, niewskazanych w Ofercie, SIWZ czy Projekcie, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, - koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w Ofercie, SIWZ czy Projekcie w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy. c) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o którym mowa w ustawie w dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), jeżeli zamiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana taka, rozumiana jako suma wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikająca z wpłat na pracowniczy plan kapitałowy przez podmiot/podmioty zatrudniający/zatrudniające uczestniczący/uczestniczące w realizacji niniejszej umowy. Zmiana będzie możliwa na pisemny wniosek wykonawcy 6) zmiana podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla Postępowania, 7) jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie, a także wobec podwykonawców, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w Postępowaniu. 3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane. 4. Strony postanawiają ponadto, iż w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 PZP tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Strony dokonają stosownej zmiany wynagrodzenia, o ile powyższe okoliczności będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 wynagrodzenie ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę wynikających z tych zmian. 6. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 4 mają wpływ na koszt wykonania Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, który w szczególności powinien przedłożyć dokument zawierający: 1) wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o których mowa w ust. 4 i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy, 2) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 4 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy. 7. Wykonawca winien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz określić i uzasadnić wartość, o jaką zmienia koszt wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 4 może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na przyszłość. Zamawiający dokona analizy przedłożonych dokumentów i poinformuje Wykonawcę o jej wynikach. 8. Postanowienia ust. 4-7 stosuje się odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmianę (obniżenie) wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 4 wystąpi Zamawiający. 9. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. h) – ustalona zostanie według następujących zasad: - podstawę kalkulacji stanowić będą dane wyjściowe do kosztorysowania tj. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, dla ich rozliczenia Strony pomocniczo przyjmą kosztorys ofertowy stanowiący Załącznik nr 7 do Umowy, ceny robocizny, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp podane dla danego kwartału w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej. 10. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej. 11. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w Umowie: 1) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 2) zmiana, która nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie, 3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w Umowie, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w Postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) zmiana, która nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 12. Zmianę uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w Postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym Postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, 3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, 4) zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 11 w pkt. 3). 13. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana konta bankowego). 14. Zmiana może dotyczyć tylko tych postanowień umowy, na których treść mają wpływ okoliczności określone w opisanych powyżej przypadkach. 15. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 16. Zmiana przedstawicielstwa umawiających się stron wyszczególnionych w § 14 niniejszej umowy, oraz zmiana kierownika budowy wykazanego w § 14 niniejszej umowy. §13a Zmiana Kierownika Budowy 1. Do realizacji zamówienia Wykonawca skieruje osoby wskazane w ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w zdaniu powyżej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca może zaproponować zmianę: a) osoby która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy b) innych ekspertów o których mowa w SIWZ przedstawionych w ofercie, informując o tym Zamawiającego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w SIWZ dla nowej osoby. Zamawiający zobowiązany jest zająć stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku nie zajęcia przez Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie stanowiska w sprawie wniosku Wykonawcę uważa się, że wyraził on zgodę na zmianę. Zmiana w/w osób możliwa będzie tylko w przypadku zastąpienia tych osób przez osoby posiadające nie gorsze niż wskazane przez Wykonawcę w ofercie i wykazie osób kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie. Wykonawca w przedmiotowej sytuacji zobowiązany będzie przedłożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu stosowne oświadczenia i dokumenty. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; c) jeżeli zmiana staje się konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja osoby, która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru itp. 4. Zamawiający może żądać zmiany osoby Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że osoba Kierownika Budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub współpraca z nim nie układa się właściwie. Żądanie zostanie złożone w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie. 5. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę Kierownika Budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym, przy czym zaproponowana osoba musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 6. W przypadku, gdy w sytuacjach opisanych w ust. 3 i 4 powyżej Wykonawca nie będzie mógł zapewnić nowej osoby spełniającej wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastępcy spełniającego wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność Kierownika Budowy, chyba że wypowie umowę na podstawie ust. 6 powyżej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Data: 2019-07-05, godzina: 12:30,

 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Zamawiającemu środków, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia. Klauzula informacyjna z art. 13 dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.271.18.2019 pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek” Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzymów reprezentowana przez Wójta Gminy Krzymów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów; - inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzymów jest wyznaczony pracownik gminy dostępny pod nr tel. 63 241-32-90 lub adresem e mail krzymow@op.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr OZ.271.18.2019 pn.: „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na żłobek” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z jednolitym wykazem akt oraz zapisami umowy o dofinansowanie projektu; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - podanie przez Pana/Panią/Państwa dodatkowych danych osobowych (tj. niewynikających z ustawowego obowiązku jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przedmiotowym postępowaniem. - posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Krzymów

                                                                                                   /-/ Danuta Mazur

 

 

Załączniki

OZ.271.18.2019 - Modyfikacja SIWZ Zlobek 08.07.2019 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.18.2019 - Modyfikacja SIWZ Zlobek 08.07.2019 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.18.2019 - Modyfikacja SIWZ Zlobek (964.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.18.2019 - Modyfikacja SIWZ Zlobek (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal 4 do 6 - b. elektroniczna poprawiona (2.4MB) Zapisz dokument  
OZ.271.18.2019 - SIWZ Zlobek (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OZ.271.18.2019 - SIWZ Zlobek (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal nr 4 - dokumentacja projektowa (7MB) Zapisz dokument  
zal nr 5 - przedmiary (386.1kB) Zapisz dokument  
zal nr 6 - SST (1.3MB) Zapisz dokument  
Ogloszenie o zamowieniu - BZP (187.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o zm ogl o zamow (51.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogloszenie o zm ogl o zamow 2 (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.1MB) Zapisz dokument  
OZ.271.18.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP (846.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia BZP (22.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Puchała
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2019-06-18 13:44:37
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2019-06-18 14:57:13
Ostatnia zmiana:2019-09-11 09:29:40
Ilość wyświetleń:1085

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij