Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie (pełen etat)

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYMÓW

O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYMOWIE

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Łucja Kozłowska zamieszkała w Brzeźnie.

 

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Pani Łucja Kozłowska spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie predyspozycje i wiedzę gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na ww. stanowisku. Cechy charakteru i doświadczenie zawodowe wskazują na zapewnienie sprawnej i skutecznej realizacji zadań.

Podczas prezentacji dotyczącej koncepcji organizacji, funkcjonowania i zarządzania Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzymowie wykazała się wiedzą z zakresu funkcjonowania systemu pomocy społecznej. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała najwyższą ilość punktów. Ponadto wykazała się wysokim poziomem wiedzy co do znajomości przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze oraz zadań wynikających z zakresu czynności na tym stanowisku. Kandydatka posiada blisko 26 letni staż pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzymowie. Nabyte doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego umożliwią należyte wykonywanie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie.

         Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje, staż pracy oraz kompetencje do prawidłowego realizowania zadań na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

                                                           Wójt Gminy               

                                                                               /-/ Danuta Mazur

 

 

Krzymów, dnia 06.08.2019r.

 

===============================================================

Krzymów, 01.08.2019r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NABORU NA STANOWISKO

 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYMOWIE 

 

 

                Na podstawie złożonych dokumentów Komisja konkursowa zakwalifikowała następujące osoby do dalszego postępowania:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Łucja Kozłowska

Brzeźno

2

Magdalena Politańska

Babiak

 

 

         Osoby, które zakwalifikowały się do dalszego postępowania proszone są o przybycie w dniu 5 sierpnia 2019r. do Urzędu Gminy w Krzymowie sala nr 18 na rozmowę kwalifikacyjną. O godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane odrębnie.

 

 

                                                                               Wójt Gminy

                                                                           /-/ Danuta Mazur

 

===============================================================

WÓJT GMINY KRZYMÓW

OGŁASZA NABÓR NA  STANOWISKO

 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYMOWIE

 

 

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

 

2. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie (pełen etat).

 

3. Określenie wymagań:

3.1.Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nieposzlakowana opinia,

e)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

f)       wykształcenie wyższe magisterskie na preferowanych kierunkach: pedagogika specjalna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, administracja, prawo, zarządzanie,

g)      Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1508),

h)      minimum 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

i)        znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ustaw: o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej i innych ustaw związanych z pracą na stanowisku.

 

            3.2. Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność kierowania zespołem pracowników,

b)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,

c)      znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

d)      znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów w zakresie ustaw:  o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych.

 

4. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie między innymi.:

 

a)      Prowadzenie wszystkich spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

b)      Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie oraz reprezentowanie go na zewnątrz.

c)      Odpowiedzialność za całokształt zadań oraz prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka.

d)      Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

e)      Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

f)       Realizacja przez Ośrodek zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

g)      Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.

h)      Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia Ośrodkowi.

i)        Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy za Skarbnikiem Gminy.

j)        Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.

k)      Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań społecznych.

l)        Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.

m)    Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych organom Gminy.

 

 

5. Warunki pracy na stanowisku

a)      wymiar etatu – pełny etat,

b)      praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

c)      praca w warunkach biurowych (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, kontakt z interesantami, prowadzenie rozmów telefonicznych) w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku Urzędu Gminy oraz w terenie: wyjazdy służbowe.

 

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      życiorys (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),

b)      list motywacyjny,

c)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

e)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)       oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia przed zatrudnieniem aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

g)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia na ww stanowisku,

h)      kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy, a także innych dokumentów w tym m.in. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

i)        kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie  (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

j)       inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

k)      pisemna koncepcja organizacji, funkcjonowania i zarządzania Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzymowie – w perspektywie 4 lat, wraz z przygotowaną prezentacją, która w jednym z etapów postępowania konkursowego zostanie przedstawiona Komisji Konkursowej – czas prezentacji max. 15 min. Prezentację należy złożyć w formie drukowanej wraz z aplikacją. Kandydaci zaproszeni do kolejnego etapu kwalifikacji będą proszeni o przedstawienie koncepcji Komisji Konkursowej,

l)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja  2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz.1000)  - według załącznika

 

m)    kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 , poz. 1282),

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).”

 

UWAGA:

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

a)      Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzymowie pok. nr 15A w terminie do dnia 01.08.2019 r. do godziny 12:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.

b)      Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie”.

c)      O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

d)      Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

e)      Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Krzymów.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Krzymów w dniu 01.08.2019 r, o godz. 13.00.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

8. Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzymowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

Krzymów, dn. 17.07.2019r.

 

                                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                             /-/ Danuta Mazur

 

 

Załączniki

Klauzula informacyjna (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Jacolik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2019-07-17 17:10:14
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2019-07-17 17:16:39
Ostatnia zmiana:2019-08-07 10:02:53
Ilość wyświetleń:766
Urząd Gminy Krzymów
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij