Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 Wójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym w 2019 roku w zakresie wspierania wykonania zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych została złożona jedna oferta:


  1. Stowarzyszenie ”Razem Aktywni” Paprotnia ul. Wrzosowa 10

  - przyznano dotację w kwocie 38.400 zł


Uzasadnienie wyboru oferty


Oferenci spełnili wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszonym otwartym konkursie ofert.

                                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Krzymów Danuta Mazur

 

WÓJT GMINY KRZYMÓW

Ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych


 1. Rodzaj zadania: wspieranie przez Wójta Gminy Krzymów wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688) w związku z uchwałą Nr XLVIII/279/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok , prowadzących działalność statutową w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi: 38.400 zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Krzymów lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 3. Zasady przyznawania dotacji są następujące:

  1. W konkursie uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietna
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzymów.

 2. Zadanie ma na celu poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć rehabilitacyjnych poprzez zakup samochodu do poprawy warunków przewozu osób niepełnosprawnych.

   3. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnych kosztów nie więcej niż o 10% ich wysokości.

   4. Termin realizacja zadania: od podpisania umowy do 31.12.2019 roku

 1. Termin składania ofert. Oferty sporządzone zgodnie ze wzorem ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
  (poz. 2057) należy
  składać do dnia 29 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Krzymów
  w sekretariacie pokój nr 15A lub drogą pocztową w kopercie z dopiskiem:„O
  twarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzymów”.

Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzymów oraz na BIP.

 1. Do oferty należy dołączyć:

    a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia);

b) statut podmiotu składającego ofertę

c) pisemne zobowiązanie o pozyskaniu części środków z innych źródeł, niezbędnych do wykonania zadania.

Załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, oraz podpisem upoważnionej osoby.

Oferty niezgodne ze wzorem określonym w pkt. 5, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin, tryb i kryteria przy wyłonieniu wyboru oferty są następujące:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 30 października 2019 r. o godz. 11:00

1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

2.wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie otwartego konkursu ofert
z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych art. 13 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) a w szczególności
w uchwale
Nr XLVIII/279/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rady Gminy Krzymów
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

3. wybranemu podmiotowi zostanie przyznana dotacja

Opinie w sprawie złożonych ofert wyda komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Krzymów z uwzględnieniem:

               - zgodności złożonej oferty z zakresem zadania

   - doświadczenia wnioskodawcy w realizacji tego typu zadania

   - oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania,

   - dotacja nie może przekroczyć 35 % całkowitego kosztu

8. Na zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku nie przeznaczono środków finansowych.

                                                            Wójt Gminy Krzymów

                                                                  Danuta Mazur


                                                                                                                                                                                                                    

Załączniki

nowy_wzor_oferty (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
nowy_wzor_oferty_tekst (184.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Izabela Czaja
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Izabela Czaja
Data wprowadzenia:2019-10-08 08:40:57
Opublikował:Izabela Czaja
Data publikacji:2019-10-08 08:55:12
Ostatnia zmiana:2019-10-30 13:54:58
Ilość wyświetleń:810

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij