INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE:

 

Młodszy referent ds. organizacji pracy sekretariatu i biura rady

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Brzychcy zam. w Krzymowie

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Pani Magdalena Brzychcy spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W przeprowadzonym teście, jak i rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy, co do znajomości przepisów prawy niezbędnych na stanowisku młodszego referenta ds. organizacji pracy sekretariatu i biura rady.

 

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                         /-/ Danuta Mazur

 

Krzymów, dnia  30.11.2020 r.

 _____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

 

Młodszy referent ds. organizacji pracy sekretariatu i biura rady (pełen etat)

 

Na podstawie złożonych dokumentów Komisja konkursowa zakwalifikowała następujące osoby do dalszego postępowania:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Magdalena Brzychcy

Krzymów

2

Klaudia Koligat

Władysławów

3

Sylwia Zawadzka

Krzymów

 

Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

- ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67),

- Statutu Gminy Krzymów.

 

Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia o godz. 10:00, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się  27 listopada 2020 r.  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzymowie o godz. 9.00.

 

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                /-/ Danuta Mazur

______________________________________________________________________

 

Młodszy referent ds. organizacji pracy sekretariatu i biura rady (pełen etat)

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Urząd Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

 

2. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO: Młodszy referent ds. organizacji pracy   sekretariatu i biura rady

 

3. Określenie wymagań:

3.1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe  I lub II stopnia,

b)      obywatelstwo polskie,  z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

c)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d)      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku

 

            3.2. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

- ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samnorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego,

- instrukcja kancelaryjna,

- Statut Gminy Krzymów

b)      biegła znajomość obsługi komputera ( znajomość pakietu MS OFFICE, poczty elektronicznej, przeglądarek internetowych ), znajomość obsługi urządzeń biurowych – telefon, fax, ksero,

c)      umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność

d)      umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres

e)      rzetelność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,

f)       dyspozycyjność, punktualność, terminowość, dyskrecja.

 

 

4. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie między innymi :

a)      Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Wójta.

b)      Obsługa kancelaryjno- biurowa Rady Gminy.

c)      Udział w opracowywaniu uchwał Rady oraz wniosków i opinii komisji.

d)      Sporządzanie scenariuszy obrad sesji Rady.

e)      Prowadzenie obsługi technicznej sesji.

f)       Prowadzenie systemu do badania satysfakcji klienta – ankieta.

g)      Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami i ewidencją książek i wydawnictw, dzienników i czasopism.

h)      Zamawianie materiałów biurowych

i)        Prowadzenie spraw dot. udostępniania informacji publicznej oraz petycji w zakresie swojego stanowiska pracy.

           

 

 

5. Warunki pracy na stanowisku

      a )  zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

      b)   40 godzinny tygodniowy czas pracy

      c)    praca w godzinach od  7:30 do 15:30 poniedzialek, środa, czwartek, wtorek od 7:30 do 17:00,   

             piątek od 7:30 do 14:00,

      d)   biuro położone na piętrze w budynku dwukondygnacyjnym bez windy,     

      e)    praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biorowych

6.   Podstawa zatrudnienia

      Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      życiorys (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),

b)      list motywacyjny,

c)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

e)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)       oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia przed zatrudnieniem aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

g)      kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy, a także innych dokumentów w tym m.in. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

h)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe - dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

i)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

j)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy innych danych niż niezbędne, które wynikają z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 6 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy załączyć oświadczenie opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.

k)      kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 , poz.1282 z późn. zm.),

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm.).”

 

UWAGA:

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Klauzula informacyjna podawana w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych w artykule 13 (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), jest dostępna w załączniku.

 

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

a)      Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzymowie pok. nr 2 w terminie do dnia 23.11.2020 r. do godziny 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.

b)      Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszego referenta ds. organizacji pracy sekretariatu i biura rady w Urzędzie Gminy w Krzymowie”.

c)      O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

d)      Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

e)    Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Krzymów.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Krzymów w dniu 24.11.2020 r,

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

9. Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

Krzymów, dn. 12.11. 2020 r.

 

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                  /-/ Danuta Mazur