==========================================================================================

Wójt Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

Krzymów, dnia 07.01.2021 rok

RG.6733.2.2020

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji

inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę i przebudowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia dla części działek nr: 605, 785, 648/1, 648/2, 426, 416/2, 421/2, 422/5, 423, 425, 431, 432, 686 obręb Brzezińskie Holendry, gm. Krzymów wszczęte na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez pana Bartłomieja Pauś prowadzącego działalność CONNECT Bartłomiej Pauś, adres: Strzyżew ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice.

Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zapewnia się stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu terminu), w związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty ogłoszenia w/w obwieszczenia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o posiadane materiały i dowody.

                                                                                  Wójt Gminy
                                                                 I-I Danuta Mazur