Krzymów, dnia 26.01.2021 rok

Wójt Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62 – 513 Krzymów

 

 

RG.6733.2.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 26.01.2021 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia dla części działek nr: 605, 785, 648/1, 648/2, 426, 416/2, 421/2, 422/5, 423, 425, 431, 432, 686 obręb Brzezińskie Holendry, gm. Krzymów wszczęte na wniosek: Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowaną przez pana Bartłomieja Pauś prowadzącego działalność CONNECT Bartłomiej Pauś, adres: Strzyżew ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego organu, przy ul. Kościelnej 2, pokój nr 5 w poniedziałek, środę i czwartek od godz. 8:00 do 15:00, we wtorek od godz. 8:00 do 16:30, w piątek od godz. 8:00 do 13:30 po wcześniejszym umówieniu terminu (z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem COVID-19) tel. 63 2413764.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                                         

                                                                                                Z-ca Wójta

                                                                                           /-/ Roman Gęziak