INFORMACJA

Wójta Gminy Krzymów

 

dotycząca naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.

            Informuję, że w ogłoszonym konkursie nie złożono żadnej oferty, w związku
z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone.

 

 

                                                                        Wójt Gminy Krzymów

                                                                            /-/ Danuta Mazur