Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym

do Unii Europejskiej lub w DaniiPodstawa prawna

Art. 1145 i art. 11491 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Art. 24 ust. 1 i 2 w związku z art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

Art. 33, 76 a, 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Konwencja o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r.


OPIS USŁUGI

Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.KOGO DOTYCZY USŁUGA

Małżonkowie którzy otrzymali wydane poza terenem UE albo wydane w Danii orzeczenie o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa.


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Opłata skarbowa


Uwaga!

Załączniki (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):

urzędowy odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu

małżeństwa;

dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że

prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;

Jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone,

urzędowe tłumaczenie na język polski złożonych dokumentów,

dokument tożsamości – do wglądu

dowód osobisty lub paszport


CZAS REALIZACJI

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.


Na termin załatwienia sprawy wpływa czas oczekiwania na przeniesienie aktów stanu cywilnego sporządzonych w formie papierowej do centralnego rejestru stanu cywilnego.OPŁATY

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w kasie Urzędu Gminy w Krzymowie, lub przelewem na konto nr 68 8530 0000 0012 3366 2000 0010TRYB ODWOŁAWCZY


W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego (Sądu Okręgowego) o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.


INFORMACJE DODATKOWE


1. Zgodnie z art. 1146 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:

1) nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane;

2) zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich;

3) pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie;

4) strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony;

5) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego;

6) jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami;

7) uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:

osobiście,

za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy – wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury),

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do USC.

 

Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

3) konsula

 

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

 

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Stosuje się do orzeczeń wydanych po dniu 1 lipca 2009 roku.

 

  1. W sprawie wydania odpisu aktu po naniesieniu wnioskowanej zmiany w akcie, konieczne jest złożenie odrębnego wniosku i pełnomocnictwa

UWAGA! Powyższa procedura nie dotyczy orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych podlegających uznaniu na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych.

Powyższe dotyczy także Danii, do której nie stosujemy przepisów Unii Europejskiej, w zakresie uznawania i wykonywania wyroków zagranicznych.
Przed wizytą zalecamy kontakt telefoniczny (63 24 13 760)INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHKlauzula ochrony danych osobowych w załączniku do procedury oraz pod adresem http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/