Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej

(nie dotyczy Danii)Podstawa prawna

Art. 1 ust. 1 lit. a, art. 21 ust. 1, 2 i 3 art. 37 i 39 oraz art. 64 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (zwane: rozporządzeniem Bruksela IIa),


Art. 24 ust. 1 i 2 w związku z art. 108 ust. 1- 3, art. 31 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,


Art. 33, 76 a, 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,


Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.


OPIS USŁUGI

Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.KOGO DOTYCZY USŁUGA

Małżonkowie którzy otrzymali wydane na terenie UE orzeczenie o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa.


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Ponadto:

  • opłata skarbowa

odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);


urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia (oryginał);


zaświadczenie/świadectwo, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydanego zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na formularzu określonym w załączniku I, wraz jego z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego.


Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:


* oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;

lub

* dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem,

dokument tożsamości – do wglądu dowód osobisty lub paszport


CZAS REALIZACJI

Niezwłocznie, sprawy, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.


Na termin załatwienia sprawy wpływa czas oczekiwania na przeniesienie aktów stanu cywilnego sporządzonych w formie papierowej do centralnego rejestru stanu cywilnego.OPŁATY

Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11,00 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w kasie Urzędu Gminy w Krzymowie, lub przelewem na konto nr 68 8530 0000 0012 3366 2000 0010TRYB ODWOŁAWCZY


W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 21 ust. 3 Rozporządzenia do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.INFORMACJE DODATKOWE


Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).


Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:

osobiście,

za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy - wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego.


Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:


tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

konsula

 

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W sprawie wydania odpisu aktu po naniesieniu wnioskowanej zmiany w akcie, konieczne jest złożenie odrębnego wniosku i pełnomocnictwaPrzed wizytą zalecamy kontakt telefoniczny (63 24 13 760)INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHKlauzula ochrony danych osobowych w załączniku do procedury oraz pod adresem http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/