Uznanie orzeczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwaPodstawa prawna


Art. 108 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Art. 1145, 1146, 1147 i n. oraz art. 11491 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.


Art. 33, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.


Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.OPIS USŁUGI


Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia i/lub małżeństwa.
KOGO DOTYCZY USŁUGA


Obywatel polski, wobec którego orzeczono o zmianie imienia i/lub nazwiska przez organ obcego państwaWYMAGANE DOKUMENTY


Dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu dowód osobisty lub paszport


Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Wniosek o uznanie orzeczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia i/lub małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).


Załączniki - (zgodnie z art. 1147 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego):

urzędowy odpis orzeczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);

dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści;

urzędowe tłumaczenie ww. dokumentów na język polski (oryginał);


CZAS REALIZACJINiezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.


Przed wizytą zalecamy kontakt telefoniczny (63 2413760)OPŁATY


Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia i/lub małżeństwa
o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa - 11,00 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).

Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w kasie Urzędu Gminy w Krzymowie, lub przelewem na konto nr 68 8530 0000 0012 3366 2000 0010TRYB ODWOŁAWCZY


W razie odmowy dokonania czynności kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postępowania cywilnego do sądu powszechnego (Sądu Okręgowego) o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.INFORMACJE DODATKOWE


Wniosek o uznanie orzeczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa wraz załącznikami można składać:

osobiście,

za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy - wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego

Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

3) konsula

 

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

1) dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

2) dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

 

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 roku.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula ochrony danych osobowych w załączniku do procedury oraz pod adresem http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/