Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu CywilnegoPodstawa prawna


Art. 18, 22, 32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Art. 62, 72 - 77, 89, 891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
OPIS USŁUGI


Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwaKOGO DOTYCZY USŁUGA


Rodzic dziecka poczętego albo urodzonego. Osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym. Dziecko jeżeli ukończyło 13 lat.


WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Dokumenty tożsamości rodziców dziecka – do wglądu dowód osobisty lub paszport

W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego -dowód stwierdzający ciążę kobiety - zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży (do wglądu).


CZAS REALIZACJIPrzyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa -niezwłocznie.

Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa-do 7 dni.OPŁATY


Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.TRYB ODWOŁAWCZY


Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.
INFORMACJE DODATKOWE


Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletności.


Można uznać ojcostwo dziecka: małoletniego oraz dziecka jeszcze nie narodzonego, jeżeli zostało poczęte.


Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, separacji lub unieważnienia małżeństwa).

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy w innym urzędzie stanu cywilnego odmówiono przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.


Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.


W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.


W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.


Dziecko uznane nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców.


Rodzice mogą wskazać nazwisko matki lub ojca albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.


Jeśli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.


Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego zgoda.


Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.


Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula ochrony danych osobowych w załączniku do procedury oraz pod adresem http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/