ZMIANA IMIENIA I NAZWISKAPodstawa prawna


Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082201414Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062251635OPIS USŁUGI


Wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska
KOGO DOTYCZY USŁUGA


Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do:

 • obywateli polskich,

 • cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,

 • cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.
WYMAGANE DOKUMENTY


Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) do wglądu


Wniosek, który musi zawierać (wniosek stanowi załącznik do niniejszej procedury)

 • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

 • nr PESEL,

 • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

 • adres do korespondencji wnioskodawcy,

 • uzasadnienie,

 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

Do wniosku dołącza się dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.CZAS REALIZACJIWydanie decyzji następuje w ciągu miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. W sprawach skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, po jego zakończeniu.OPŁATY


Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.


Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w kasie Urzędu Gminy w Krzymowie, lub przelewem na konto nr 68 8530 0000 0012 3366 2000 0010
TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzymowie.
INFORMACJE DODATKOWE


Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

 • na imię lub nazwisko używane,

 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,

 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada..

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula ochrony danych osobowych w załączniku do procedury oraz pod adresem http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/