UCHWAŁA NR XLIX/284/2018

RADY GMINY KRZYMÓW

z dnia 8 listopada 2018 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. ) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z poźn. zm.), obwieszczenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 15 października 2018r. w sprawie stawek podatków od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku (M. P. 2018. poz. 1018) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019r. (M. P. z 2018r. poz. 745) Rada Gminy Krzymów uchwala,co następuje:


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3, 5 tony do 5,5 tony włącznie - 476,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 576,00

c) powyżej 9 ton , a mniej niż 12 ton - 738,00


2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12

ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia:


1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 13 ton - 892,00

- od 13 ton do mniej niż 14 ton - 924,00

- od 14 ton do mniej niż 15 ton - 954,00

- od 15 ton - 1.166,00

b) trzy osie:

- od 12 ton do mniej niż 17 ton - 1.164,00

- od 17 ton do mniej niż 19 ton - 1.522,00

- od 19 ton do mniej niż 21 ton - 1.752,00

- od 21 ton do mniej niż 23 tony - 1.992,00

- od 23 ton do mniej niż 25 ton - 2.252,00

- od 25 ton - 2.634,00

c) cztery osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 25 ton - 1.992,00

- od 25 ton do mniej niż 27 ton - 2.252,00

- od 27 ton do mniej niż 29 ton - 2.518,00

- od 29 ton do mniej niż 31 ton - 2.714,00

- od 31 ton - 2.765,00

2) z innymi systemami zawieszenia jezdnego:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 13 ton - 892,00

- od 13 ton do mniej niż 14 ton - 924,00

- od 14 ton do mniej niż 15 ton - 954,00

- od 15 ton - 1.438,00

b) trzy osie:

- od 12 ton do mniej niż 17 ton - 1.164,00

- od 17 ton do mniej niż 19 ton - 1.522,00

- od 19 ton do mniej niż 21 ton - 1.752,00

- od 21 ton do mniej niż 23 tony - 1.992,00

- od 23 ton do mniej niż 25 ton - 2.252,00

- od 25 ton - 2.634,00

c) cztery osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 25 ton - 1.992,00

- od 25 ton do mniej niż 27 ton - 2.252,00

- od 27 ton do mniej niż 29 ton - 2518,00

- od 29 ton do mniej niż 31 ton - 2.750,00

- od 31 ton - 2.780,00


3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.802,00


4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton w

zależności o d liczby osi:

1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 18 ton - 1.588,00

- od 18 ton do mniej niż 25 ton - 1.720,00

- od 25 ton do mniej niż 31 ton - 1.852,00

- od 31 ton - 2.148,00

b) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 40 ton - 2.066,00

- od 40 ton - 2.838,00

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:

a) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 18 ton - 1.720,00

- od 18 ton do mniej niż 25 ton - 1.992,00

- od 25 ton do mniej niż 31 ton - 2.174,00

- od 31 ton - 2.124,00

b) trzy osie i więcej:

- od 12 ton do mniej niż 40 ton - 2.212,00

- od 40 ton - 2.998,00


5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowita od 7 i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton - 578,00


6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą, równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi:

1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) jedna oś:

- od 12 ton do mniej niż 18 ton - 450,00

- od 18 ton do mniej niż 25 ton - 578,00

- od 25 ton - 710,00

b) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 28 ton - 660,00

- od 28 ton do mniej niż 33 ton - 982,00

- od 33 ton do mniej 38 ton - 1.480,00

- od 38 ton - 1.912,00

c) trzy osie i więcej :

- od 12 ton do mniej niż 38 ton - 1.480,00

- od 38 ton - 1.812,00

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych:

a) jedna oś:

- od 12 ton do mniej niż 18 ton - 428,00

- od 18 ton do mniej niż 25 ton - 686,00

- od 25 ton - 1.044,00

b) dwie osie:

- od 12 ton do mniej niż 28 ton - 962,00

- od 28 ton do mniej niż 33 ton - 1.138,00

- od 33 ton do mniej 38 ton - 1.720,00

- od 38 ton - 2.140,00

c) trzy osie i więcej :

- od 12 ton do mniej niż 38 ton - 1.348,00

- od 38 ton - 1.690,00


7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsc - 1.018,00

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.560,00


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzymów.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i

wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2019.                                                            Przewodnicząca Rady Gminy


                                                            Danuta Mazur