Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy (pełen etat)


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE:

SEKRETARZ GMINY KRZYMÓWInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Sylwia Kaczmarczyk zamieszkała w Koninie.


UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:Pani Sylwia Kaczmarczyk spełniła wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu
o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy co do znajomości przepisów prawa oraz zadań wynikających z zakresu czynności na tym stanowisku, oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


 

                                                                            Wójt Gminy

                                                                        /-/ Danuta Mazur


Krzymów, dnia 15.03.2019r.
===============================================================

Krzymów, 12.03.2019r.


 

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO

URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE


SEKRETARZ GMINY KRZYMÓW

Na podstawie złożonych dokumentów Komisja konkursowa zakwalifikowała następujące osoby do dalszego postępowania:


L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Magdalena Janiak

Sompolno

2

Sylwia Kaczmarczyk

Konin

3

Mariusz Drzewiecki

TurekOsoby, które zakwalifikowały się do dalszego postępowania proszone są o przybycie w dniu 14 marca 2019r. o godz. 10:00 do Urzędu Gminy w Krzymowie sala nr 18 na rozmowę kwalifikacyjną.

 

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                /-/ Danuta Mazur


 

===============================================================

WÓJT GMINY KRZYMÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE


SEKRETARZ GMINY KRZYMÓW (pełen etat)1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów


2. Określenie stanowiska urzędniczego: Sekretarz Gminy.

3. Określenie wymagań:

3.1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,

 2. obywatelstwo polskie,

 3. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.

3.2. Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe: umiejętności organizatorskie i zarządzania pracownikami,

 2. wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność,

 3. znajomość języka obcego.

  4. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie między innymi.:

 1. Sprawowanie nadzoru zapewniającego prawidłową organizację i funkcjonowanie Urzędu.

 2. Opracowywanie projektów regulujących struktury i zasady działania Urzędu oraz jego komórek organizacyjnych.

 3. Nadzór nad przygotowaniem projektów aktów stanowionych przez organ Gminy.

 4. Nadzorowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie w zakresie terminów i zgodności z prawem.

 5. Koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendami i spisami.

 6. Realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie wynikającym z upoważnienia Wójta.

 7. Kierowanie obiegiem dokumentów w Urzędzie.

 8. Współpraca z sołectwami Gminy Krzymów.

 9. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

5. Warunki pracy na stanowisku

 1. wymiar etatu – pełny etat,

 2. praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

 3. praca w warunkach biurowych (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, kontakt z interesantami, prowadzenie rozmów telefonicznych) w pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze budynku Urzędu Gminy oraz w terenie: wyjazdy służbowe.

 4. budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku brak windy, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym i niedowidzącym.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia przed zatrudnieniem aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 7. kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy, a także innych dokumentów w tym m.in. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 8. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe - dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy innych danych niż niezbędne, które wynikają z art. 221 § 1 Kodeksu pracy:   W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 6 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy załączyć oświadczenie opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.

 11. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1458 ze zm.)

 12. kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 , poz. 1260 z późn. zm.),


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).”

UWAGA: Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Klauzula informacyjna podawana w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych w artykule 13 (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), jest dostępna w załączniku.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzymowie pok. nr 12 w terminie do dnia 08.03.2019r. do godziny 12:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.

 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Krzymowie”.

 3. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

 4. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Krzymów. Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Krzymów w dniu 11 marca 2019 r., o godz. 10.00.


8. Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.


Krzymów, 21.02.2019r.


                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                /-/ Danuta Mazur

Załączniki

Klauzula informacyjna (26kB)    

Metadane

Źródło informacji:Karolina Jacolik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Jacolik
Data wprowadzenia:2019-02-21 14:15:09
Opublikował:Karolina Jacolik
Data publikacji:2019-02-21 15:03:44
Ostatnia zmiana:2019-03-15 11:29:22
Ilość wyświetleń:846