WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERTWójt Gminy Krzymów informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert
w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku wpłynęła jedna nie kompletna oferta.

W związku z powyższym konkurs nie został rozstrzygnięty.                                                                                                                Wójt

                                                                                                        /-/ Danuta Mazur===============================================================

WÓJT GMINY KRZYMÓW

Ogłasza otwarty konkurs ofert

na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie

wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku 1. Rodzaj zadania: wspieranie przez Wójta Gminy Krzymów wykonywania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688) w związku z uchwałą
  Nr XLVIII/279/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok
  , prowadzących działalność statutową min. w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2019 r. wynosi: 13.000 zł Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Krzymów lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

 3. Zasady przyznawania dotacji są następujące:

  1. wspieranie wykonywania określonych wyżej zadań przez wskazane podmioty odbywać się będzie w formie zlecania zadań publicznych – jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

  2. dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów wyżywienia, transportu
  i noclegów uczestników oraz realizację programu w placówce wypoczynku; dofinansowanie obejmuje wyłącznie uczestników zamieszkujących na terenie gminy Krzymów; nie będzie dofinansowywany wypoczynek organizowany poza granicami kraju.

  3. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości 20 %

 4. Terminy i warunki realizacji zadania:

Zadania objęte ofertą realizowane będą w okresie letnich wakacji w roku 2019, a czas wypoczynku nie może być krótszy niż 5 dni.

 1. Termin składania ofert.

Oferty sporządzone zgodnie ze wzorem ofert, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r
(poz. 2057) należy
składać do dnia 05 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Krzymów
w sekretariacie pokój nr 18A lub drogą pocztową w kopercie z dopiskiem:„Wypoczynek dzieci
i młodzieży w 2019 roku.” Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzymów oraz na BIP.

 1. Do oferty należy dołączyć:

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (ważny do 3 miesięcy od dnia wystawienia);

b) dokument potwierdzający prawo reprezentowania oferenta i składania oświadczenia woli

w imieniu oferenta;

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub  rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za poprzedni rok, zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 3511)

c) statut podmiotu składającego ofertę

d) harmonogram działań planowanych przy realizacji zadania wraz z deklaracją o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

e) pisemne zobowiązanie o pozyskaniu części środków z innych źródeł, niezbędnych do wykonania zadania.

Załączniki należy dostarczyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, oraz podpisem upoważnionej osoby.

Oferty niezgodne ze wzorem określonym w pkt. 5, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin, tryb i kryteria przy wyłonieniu wyboru oferty są następujące:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 07 czerwca 2019 r. o godz. 11:00

1. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem datacji,

2.wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w trybie otwartego konkursu ofert
z uwzględnieniem procedur określonych w przepisach ustawowych art. 13 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) a w szczególności
w uchwale
Nr XLVIII/279/2018 z dnia 18 października 2018 r. Rady Gminy Krzymów
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

3. wybranemu podmiotowi zostanie przyznana dotacja

Opinie w sprawie złożonych ofert wyda komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Krzymów z uwzględnieniem:

  • proponowanego programu w placówce wypoczynku,

  • doświadczenia wnioskodawcy w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży
   w latach ubiegłych,

  • posiadania bazy adekwatnej do proponowanej formy wypoczynku,

  • rzetelności i terminowości realizacji w przypadku dofinansowania zadania w roku ubiegłym,

  • oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania,

  • dotacja nie może przekroczyć 80 % całkowitego kosztu

Priorytetami będą formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

  • będących sierotami, a także z rodzin zastępczych,

  • z rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych,

 1. W 2018 roku zrealizowano zadania tego samego rodzaju na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, przyznawano kwotę w wysokości 10.000 zł Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin.                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                            /-/ Danuta Mazur