Gmina Krzymów przystąpiła do Programu Wielkopolska Karta  Rodziny. Wszystkie rodziny 3+ (również te, które posiadają Ogólnopolską Kartę  Rodziny) mogą składać wnioski o Wielkopolską Kartę Rodziny, która upoważnia do uzyskania zniżek oferowanych w ramach tego programu.

Wymagane dokumenty

Wniosek o Wielkopolską Kartę Rodziny możesz złożyć, jeżeli:

Ty i Twoja rodzina mieszkacie na terenie gminy Krzymów, macie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w wieku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25. roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności),

Karta będzie przysługiwała Tobie i pozostałym członkom jeśli:

 • członek rodziny posiada obywatelstwo polskie oraz ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • członek rodziny jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z  2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, i mieszkasz z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • członek rodziny jest mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Konfederacji Szwajcarskiej,

 • jesteś rodziną zastępczą,

 • masz rodzinny dom dziecka. 

Przed złożeniem wniosku przygotuj:

 • jeżeli jesteś rodzicem - oświadczenie, że nie jesteś pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 • w przypadku cudzoziemców - poza ww. dokumentami okazuje się też dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ważne: brak kryterium dochodowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Krzymowie

świadczenia rodzinne

 • przy ul. Głównej 17/3 ( nad Ośrodkiem Zdrowia w Krzymowie)

 • w godz. od 7:30 do 15:30

Tel. Kontakt pod numerem 63 2413290

Termin i sposób załatwienia

Twoja Karta będzie wydana w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Jeżeli chcesz uzyskać Kartę dla nowego członka rodziny, złóż ponownie wniosek uzupełniając jedynie dane nowego członka rodziny;

Karta przyznawana jest bezpłatnie;

Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej po uprzednim zwrocie karty uszkodzonej , a w przypadku zagubienia Karty, po przedstawieniu pisemnego oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty pierwotnej

Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną.

Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie jej utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie Urząd Gminy w Krzymowie.

Kartę możesz odebrać, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą SMS o wygenerowaniu Kart, w siedzibie złożenia wniosku w godz. 8.00 - 15.00.

Tel. Kontakt pod numerem 63 2413290

Karta upoważnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.

Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Wielkopolską Kartę Rodziny dostępny jest na stronie www.rops.poznan.pl

Podstawa prawna

 • Uchwała NR XXVII/725/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia  27 lutego 2017 w sprawie przyjęcia Programu "Wielkopolska Karta Rodziny"

 • Porozumienie Partnerskie nr 1/gmina/2019 zawarte w dniu 7 marca 2019r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Krzymów.