Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”

z siedzibą w Kramsku, ul. Chopina 12

ogłasza nabór pracowników na następujące stanowisko:


Specjalista ds. funduszy (pełny etat)

Wymagania konieczne:

1)       wykształcenie wyższe, mile widziane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, zarządzanie,

2)       praktyczna umiejętność obsługi komputera, aplikacji biurowych, internetu i poczty elektronicznej,

3)       umiejętność pracy w zespole,

4)       dobra organizacja pracy,

5)       bardzo dobry stan zdrowia,

6)       prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

1)       znajomość języka zachodniego, mile widziany angielski, niemiecki, francuski,

2)       znajomość zagadnień prawa samorządowego i Unii Europejskiej,

3)       wysoka kultura osobista,

4)       komunikatywność,

5)       kreatywność,

6)       dyspozycyjność,

7)       posiadanie do dyspozycji samochodu,

Zakres obowiązków:

1)       pomoc beneficjentom działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,

2)       pomoc beneficjentom działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w rozliczaniu projektów,

3)       koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem przez LGD dotacji ze środków Unii europejskiej oraz ze środków krajowych,

4)       realizowanie działań informacyjnych Stowarzyszenia w zakresie możliwości finansowania przez beneficjentów działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, a także działań informacyjnych na temat innych inicjatyw realizowanych przez Stowarzyszenie, w tym finansowanych z osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

5)       przygotowywanie raportów dotyczących realizacji poszczególnych działań objętych Lokalną strategią Rozwoju,

6)       przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o dotacje,

7)       przygotowywanie wniosków o środki zewnętrzne,

8)       współpraca z koordynatorami gminnymi i innymi partnerami LGD,

9)       przestrzeganie przepisów prawa, w tym finansów publicznych i zamówień publicznych, bhp, p-poż,

10)    podnoszenie kwalifikacji

11)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w formie pisemnej z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. funduszy” osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” ul. Rynek 11, 62-511 Kramsk, wraz z następującymi dokumentami: życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, kserokopie dyplomów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych trwa od 3 listopada do 17 listopada 2009 roku do godz. 15:00. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Po analizie wszystkich złożonych dokumentów skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wielkopolskawschodnia.pl