z siedzibą w Kramsku, ul. Chopina 12

ogłasza nabór pracowników na następujące stanowisko:

 

Specjalista ds. administracyjnych (pełny etat)

Wymagania konieczne:

1)       wykształcenie wyższe, mile widziane ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, zarządzanie,

2)       praktyczna umiejętność obsługi komputera, aplikacji biurowych, internetu i poczty elektronicznej,

3)       umiejętność pracy w zespole,

4)       dobra organizacja pracy,

5)       bardzo dobry stan zdrowia,

6)       prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

1)       znajomość języka zachodniego, mile widziany angielski, niemiecki, francuski,

2)       znajomość zagadnień prawa samorządowego i Unii Europejskiej,

3)       wysoka kultura osobista,

4)       komunikatywność,

5)       kreatywność,

6)       dyspozycyjność,

7)       posiadanie do dyspozycji samochodu,

Zakres obowiązków:

1)       sporządzanie protokołów z zebrań władz Stowarzyszenia,

2)       prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,

3)       wprowadzanie zatwierdzonych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,

4)       prowadzenie kancelarii Biura: przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

5)       prowadzenie archiwum Biura,

6)       zaopatrzenie Biura,

7)       sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,

8)       obsługa centrali telefonicznej, faksu, kserokopiarki

9)       wykorzystywanie dla potrzeb Biura Internetu i poczty elektronicznej,

10)    Współpraca z koordynatorami gminnymi i innymi partnerami LGD,

11)    przestrzeganie przepisów prawa, w tym finansów publicznych i zamówień publicznych, bhp, p-poż,

12)    podnoszenie kwalifikacji

13)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w formie pisemnej z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych” osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” ul. Rynek 11, 62-511 Kramsk, wraz z następującymi dokumentami: życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, kserokopie dyplomów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, oświadczenie kandydata
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych trwa od 3 listopada do 17 listopada 2009 roku do godz. 15:00. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Po analizie wszystkich złożonych dokumentów skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.wielkopolskawschodnia.pl