Ogłoszenie

Urzędu Gminy w Krzymowie

o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Urząd Gminy w Krzymowie

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

 

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krzymowie.

 

A.     NAZWA STANOWISKA: Strażnik Gminy.

B.     WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1.      Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2.      Posiadanie obywatelstwa polskiego.

3.      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4.      Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.      Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zajmowanie stanowiska.

6.      Posiadanie wykształcenia średniego.

7.      Posiadanie szkolenia podstawowego dla strażników gminnych.

8.      Posiadanie szkolenia podstawowego dla strażników gminnych w zakresie kontroli ruchu drogowego.

9.      Posiadanie przeszkolenia w zakresie systemów TRAFFIPAX do fotograficznego nadzoru ruchu drogowego.

10.  Legitymowanie się przynajmniej 2 letnim stażem pracy w policji.

C.     ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Do zadań Straży należy w szczególności:

1.      Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

2.      Kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządów nieruchomości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego.

3.      Ujawnianie wykroczeń i ścigania ich sprawców.

4.      Kontrola ruchu drogowego w zakresie dozwolonych praw ustawy Prawa o ruchu drogowym.

5.      Obsługa urządzeń do fotograficznego nadzoru ruchu drogowego.

D.    WYMAGANE DOKUMENTY:

-        list motywacyjny,

-        życiorys - Curriculum Vitae,

-        kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kserokopia świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych,

-        kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego strażników gminnych
z zakresu ruchu drogowego,

-        oryginał kwestionariusza osobowego,

-        oświadczenie o niekaralności,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

E.     WARUNKI PRACY:

Stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Urzędu Gminy. Praca odbywa się w systemie jednozmianowym , na 1/2 etatu.

F.      WYMOGI FORMALNE:

1.      Dostarczenie wymaganych dokumentów.

2.      Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonym w punktach 1-10.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 11 maja 2010r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, pok. 12 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem ,,Dotyczy  naboru na stanowisko w Urzędzie Gminy w Krzymowie’’.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

G.    INNE INFORMACJE:

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowane do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu miny do dnia 14.05.2010r.

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                         /-/ Tadeusz Jankowski

-----------------------------------------------------------
Krzymów, 14.05.2010r.

Do dalszego postępowania po spełnieniu wymagań formalnych zakwalifikowano 1 osobę Pana Stanisława Kamińskiego z Gdańska.