Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze: Referenta ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Krzymowie

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabela Czaja zamieszkała w Turach.

 

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Pani Izabela Czaja spośród 7 kandydatów zakwalifikowanych do rozmów kwalifikacyjnych wykazała się najwyższą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami potrzebnymi na stanowisku Referenta ds. ewidencji ludności. Posiada przygotowanie zawodowe w zakresie Ewidencji Ludności.

Nabór przeprowadzono na podstawie formalnej weryfikacji zgłoszonych ofert i w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci przedstawili swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

 

 

 

                                                                                      Wójt Gminy

                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

Krzymów, 05.11.2010r.

 

================================================================

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko Referenta ds. ewidencji ludności

w Urzędzie Gminy w Krzymowie (Pełny etat)

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w. stanowisko pracy, do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania  formalne określone w ogłoszeniu:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Mariusz Czarnota

Rudzica

2

Katarzyna  Dębowska

Głodno

3

Izabela Czaja

Tury

4

Karina Sosnowska

Brzeźno

5

Agnieszka Michalak

Golina Kolonia

6

Jolanta Nowak

Paprotnia

7

Rafał Jaszczak

Konin

 

 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy

 

                                                                                  /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

 

Krzymów, 27.10.2010r.

 

 

================================================================

Wójt Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

 

 

OGŁOSZENIE Nr 1/2010

 

O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

 

Referenta ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Krzymowie (Pełny etat)

/nazwa stanowiska pracy/

 

 

1.      Wymagania niezbędne :

a)      wykształcenie wyższe,

b)      znajomość przepisów prawnych dot. ewidencji ludności,

c)      umiejętność obsługi komputera – w tym programu Ewidencja Ludności,

d)      praktyka lub inne zdobyte doświadczenie z zakresu prowadzenia ewidencji ludności (ukończony staż).

 

2.      Wymagania dodatkowe :

a)      umiejętność pracy w zespole

b)      dobry stan zdrowia

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

a)      prowadzenie ewidencji ludności w systemie kartotekowym,

b)      prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym,

c)      wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności,

d)      sporządzanie spisów wyborców.

e)      prowadzenie stałego rejestru wyborców

f)        prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciw pożarową

g)      kwalifikacja wojskowa

 

4.      Wymagane dokumenty :

a)      życiorys

b)      list motywacyjny

c)      dokument poświadczający wykształcenie - kserokopia dyplomu szkoły wyższej

d)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

e)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)

f)        oświadczenie że kandydat na powyższe stanowisko nie był prawomocnie skazany
za  przestępstwo umyślne

 

5.     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz  ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów w godz. 730-

 

Aplikacje, które wpłynął do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Krzymów na stronie internetowej:

http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/ oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do dnia 25.10.2010 roku.

 

 

 

Wójt Gminy

 

/-/ Tadeusz Jankowski