Wójt Gminy Krzymów - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.,

który odbędzie się w dniach

od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

 

I.       WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

1)     ukończone 18 lat,

2)     korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

3)     co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem),

4)     biegła znajomość obsługi komputera i funkcjonowania systemu GPS,

5)     praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,

6)     komunikatywność i umiejętności interpersonalne,

7)     dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

8)     zamieszkiwanie/praca na terenie gminy Krzymów,

9)     pełna sprawność fizyczna (ze względu na specyfikę pracy).

 

II.    HARMONOGRAM ZADAŃ

5 stycznia-25 lutego 2011r. - szkolenie rachmistrzów- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godz. szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6 godzin netto poświęconych zostanie na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu) zakończone egzaminem. W ramach warsztatów omawiana będzie dodatkowo metodologia spisu.

 

1-17 marca 2011r. - obchód przedspisowy (zapoznanie się rachmistrza z terenem, na którym przeprowadzać będzie spis, potwierdzenie istnienia budynków w danym punkcie adresowym, zweryfikowanie podstawowych informacji o budynku, dopisanie budynków nieujętych w wykazie, usunięcie budynków z wykazu).

 

6-7 kwietnia 2011r. - szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów.

 

15-16 kwietnia 2011r. - spis osób bezdomnych,

 

1 kwietnia – 30 czerwca 2011r. - spis ludności i mieszkań.

 

W czasie swojej pracy rachmistrz będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikację formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

 

WAŻNA INFORMACJA!

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta Gminy Krzymów jest pierwszym etapem naboru.

Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału  w całości szkoleń, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów spisowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.

Rachmistrz wykonywać będzie pracę na podstawie umowy zlecenia. Kryteria obliczania wynagrodzenia dla rachmistrza określone są w projekcie  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych narodowym spisem ludności i mieszkań w 2011r.(www.stat.gov.pl/bip)

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 17 grudnia 2010 r.

 

IV.  WYMAGANE DOKUMENTY:

1)     pisemne zgłoszenie swojej kandydatury z podpisem z podaniem następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zameldowania, nr telefonu kontaktowego, adresu e-mail, daty urodzenia, miejsca zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki), informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego. W przypadku braku pracy- określenie bezrobotny,

2)     dokument poświadczający wykształcenie,

3)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

5)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U          z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

6)     oświadczenie dot. biegłej znajomości obsługi komputera

 

V.     MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Krzymowie

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

pok. nr 5

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Na podstawie informacji GUS dla przeprowadzenia spisu w gminie Krzymów wybranych zostanie 3 rachmistrzów.