Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzymowie.

 

Komisja rekrutacyjna uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru w dniu 24.11.2011r. po przeanalizowaniu wymaganych dokumentów według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze wyłoniła Panią Agnieszkę Andrzejak zam. Brzeźno na stanowisko głównego księgowego 1/2 etatu.

 

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Komisja rekrutacyjna stwierdziła po sprawdzeniu testu, iż Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności do wykonywania obowiązków na stanowisku głównego księgowego.

 

 

                                                                                Kierownik

                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                            /-/ Danuta Kołodziej

 

 

Krzymów, 08.12.2011r.

 

 

 ===============================================================

Krzymów, 23.11.2011r.

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE:

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE-GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYMOWIE.

 

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do wstępnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Agnieszka Andrzejak – Brzeźno

 

 

 

                                                                                 Kierownik

                                                                Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                          /-/ Danuta Kołodziej

 

==================================================================================

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie (1/2 etatu)

 

Termin składania dokumentów do dnia 21.11.2011r.

 

I. Wymagania niezbędne:

1.      Obywatelstwo polskie,

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,

3.      Niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4.      Nieposzlakowana opinia,

5.      Wykształcenie:

-      ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

-      ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnia praktykę w księgowości,

6.      Umiejętność obsługi komputera (Microsoft, Excel, bankowość elektroniczna).

 

II .Wymagania dodatkowe :

1.   Znajomość programów: księgowości budżetowej Płatnik, FKB firmy Radix (lub podobnej)

2.   Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, zamówień publicznych,

3.      Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Prowadzenie pełnej księgowości jednostki,

2.      Sporządzenie planów budżetowych,

3.      Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4.      Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS,

5.      Praca w programie Płatnik, sporządzenie i przesyłanie dokumentów do ZUS,

6.      Finansowe rozliczanie inwentaryzacji,

7.      Sporządzanie sprawozdań statystycznych,

8.      Księgowość oraz sprawozdawczość projektów z środków EFS.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.      Aktualne CV oraz kwestionariusz osobowy,

2.      List motywacyjny.

3.      Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska głównego księgowego,

4.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

5.      Oświadczenie o niekaralności,

6.      Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

          ul. Kościelna 2

          62-513 Krzymów

lub składać osobiście u Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie w pokoju 01 w godz. od 7:30 do 15:30 (siedziba w Urzędzie Gminy) w terminie do dnia 21listopada 2011r.

Zamkniętą kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”.

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzymowie po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uważa się datę wpływu tych dokumentów do Ośrodka.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do dnia 25 listopada 2011r.

 

 

 

                                                                                Kierownik

                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                           /-/ Danuta Kołodziej