Konsultacje w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Krzymów realizując Uchwałę Nr IV/15/11 Rady Gminy Krzymów z dnia 27.01.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o woluntariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza:

konsultacje w sprawie projektów uchwał Rady Gminy Krzymów w związku
z wdrożeniem z dniem 1 lipca 2013r. nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Krzymów w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj.:

 1. Projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów.
 2. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 3. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 5. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowaniu tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 8. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 9. Ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

W ramach prowadzonych konsultacji przedsiębiorcy i organizacje pożytku publicznego mogą wyrażać opinię i składać wnioski oraz uwagi dotyczące w w/w propozycji w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na adres poczty elektronicznej Referatu Rolnictwa Urzędu Gminy w Krzymowie krzymow@op.pl lub pisemnie na adres : Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów z dopiskiem na kopercie (Odpady-Konsultacje) bądź osobiście
w Referacie Rolnictwa pok. Nr 5 w godz. urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Rada Gminy Krzymów określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniła:

-        liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę,

-        ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie oraz przyjętych
z Wojewódzkiego Planu   Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,

-        koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

                                                                                             Wójt Gminy Krzymów

                                                                                             /-/ Tadeusz Jankowski