Informacja o wynikach naboru

 

na wolne stanowisko: APLIKANT STRAŻY GMINNEJ W KRZYMOWIE

 

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Biliński zamieszkały w m. Borki.

 

  

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Pan Krzysztof Biliński wykazał się wymaganymi kwalifikacjami potrzebnymi na stanowisko aplikanta Straży Gminnej w Krzymowie. Posiada świadectwo kończenia szkolenia podstawowego.

 

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia oraz w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 

   

                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

 

Krzymów, 28.01.2013r.

==================================================================================

 

Krzymów, 16.01.2013r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

APLIKANTA STRAŻY GMINNEJ W KRZYMOWIE

 

 

Na podstawie złożonych dokumentów Komisja konkursowa zakwalifikowała następujące osoby do dalszego postępowania:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Krzysztof Biliński

Borki

2

Justyna Strugarek

Konin

3

Michał Laskowski

Potażniki

4

Ewa Barbara Lingowska

Krzymów

5

Marcin Twardy

Żychlin

6

Natalia Białas

Nowa Paprocka Kolonia

7

Michał Dzwoniarkiewicz

Szczepidło

 

 

Rozmowy kwalifikacyjne z ww. osobami odbędą się w dniu 23.01.2013r. o godz. 13:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Krzymowie.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji

 

                                                                                     /-/ Roman Gęziak

==================================================================================

WÓJT GMINY KRZYMÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

aplikanta Straży Gminnej w Krzymowie (pełny etat)

 

Podstawa prawna: art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

1.     Określenie stanowiska urzędniczego: APLIKANT STRAŻY GMINNEJ

 

2.     Określenie wymagań:

2.1. Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem kandydata (sprawny fizycznie i psychicznie).

d)     nieposzlakowana opinia,

e)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       uregulowany stosunek do służby wojskowej,

g)     wykształcenie minimum średnie,

h)     ukończone 21 lat

2.2. Wymagania dodatkowe:

a)     dyspozycyjność umożliwiająca wykonywanie obowiązków w dni wolne, niedziele i święta, w przypadkach nagłych zdarzeń losowych,

b)     umiejętność dobrej organizacji pracy w zespole,

c)     wysoka kultura osobista,

d)     samodzielność w podejmowaniu decyzji, kreatywność i inicjatywa,

e)     prawo jazdy kat. B,

f)       doświadczenie w pracy w organizacjach związanych z bezpieczeństwem.

 

3.     Zakres wykonywanych zadań:

1)     Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz ogólnym zakresem obowiązków pracowniczych określonym w ustawie z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w tym zwłaszcza:

a)     ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

b)     współdziałanie z służbami i innymi organizacjami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

c)     czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

d)     egzekwowania prawidłowości parkowania pojazdów,

e)     egzekwowania utrzymania właściwego stanu ciągów pieszych oraz jezdni szczególnie zimą w trudnych warunkach pogodowych,

f)       informowanie właściwych służb o złym stanie jezdni, oznakowania i oświetlenia ulic oraz zabezpieczenia prac prowadzonych w pasie drogowym,

g)     konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

h)     udzielanie asysty pracownikom samorządowym przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa,

i)        kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz otoczenia i posesji prywatnych,

j)       przeciwdziałanie niszczeniu mienia publicznego,

k)      przeciwdziałanie niszczeniu zieleni,

l)        ujawnianie i likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów,

m)    kontrola szczelności zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie gminy,

n)     kontrola działalności handlowej i usługowej,

o)     udzielanie pomocy i informacji osobom, które się o to zwrócą,

p)     ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

q)     udzielanie pomocy w zakresie, ratowania życia i zdrowia obywateli,

r)       podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,

s)      opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy (przyjmowanie zgłoszeń).

2)     Współpraca z Policją oraz innymi służbami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3)     Współpraca z sołtysami.

 

4.     Wymagane dokumenty:

4.1.     życiorys (CV), w tym: adres do korespondencji, nr telefonu,

4.2.     list motywacyjny,

4.3.     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4.4.     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4.5.     zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie kandydata potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4.6.     świadectwa i opinie z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty w tym m.in. opinie z aktualnego miejsca pracy, organizacji do których należy,

4.7.     oświadczenie o niekaralności, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

4.8.     dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie,

4.9.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

4.10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się badaniom psychologicznym,

4.11. kwestionariusz osobowy.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, póz. 926, ze zm.).”

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

lub składać osobiście w Sekretariacie w pokoju 12 w godz. od 7:30 do 15:30
w terminie do dnia 15 stycznia 2013r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko aplikanta Straży Gminnej w Krzymowie”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia dokumentów do Urzędu Gminy w Krzymowie uważa się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do dnia 17 stycznia 2013r.

 

 

 

Krzymów, 03.01.2013r.

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                          /-/ Tadeusz Jankowski