OGŁOSZENIE

DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

Unieważnia się postępowanie o naborze na wolne stanowisko referenta do spraw zamówień publicznych.

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych żadna osoba nie spełnia wymagań dotyczących doświadczeń w pracy – znajomości procedur zamówień publicznych.

 

Krzymów, 05.06.2013 r.

                                                                                                  Sekretarz Gminy

                                                                                              /-/

 

----------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY KRZYMÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

Referenta do spraw zamówień publicznych (pełen etat) – na czas określony

 

Podstawa prawna: art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

1.    Określenie stanowiska urzędniczego: REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

 

2.     Określenie wymagań:

2.1. Wymagania niezbędne:

a)     obywatelstwo polskie,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem kandydata,

d)     nieposzlakowana opinia,

e)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       wykształcenie wyższe.

2.2. Wymagania dodatkowe:

a)     umiejętność dobrej organizacji pracy w zespole,

b)     wysoka kultura osobista,

c)     samodzielność w podejmowaniu decyzji, kreatywność i inicjatywa,

d)     doświadczenie w pracy – znajomość procedur zamówień publicznych.

 

3.     Zakres wykonywanych zadań:

a)     Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych,

b)    Zapewnienie zgodności realizacji zamówień z ustawą Prawo zamówień publicznych

c)     Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

d)     Prowadzenie postępowań przetargowych i właściwej dokumentacji.

 

4.     Wymagane dokumenty:

4.1.     życiorys (CV), w tym: adres do korespondencji, nr telefonu,

4.2.     list motywacyjny,

4.3.     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4.4.     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

4.5.     zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie kandydata potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

4.6.     świadectwa i opinie z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty w tym m.in. opinie z aktualnego miejsca pracy,

4.7.     oświadczenie o niekaralności, oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

4.8.     dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie,

4.9.     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

4.10. kwestionariusz osobowy.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, póz. 926, ze zm.).”

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres:

Urząd Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

lub składać osobiście w Sekretariacie w pokoju 12 w godz. od 7:30 do 15:30 w terminie do dnia 3 czerwca 2013r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko referenta do spraw zamówień publicznych”

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.Za datę doręczenia dokumentów do Urzędu Gminy w Krzymowie uważa się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do dnia 5 czerwca 2013r.

 

 

 

 

Krzymów, 17.05.2013r.

                                                                                                 

 

           

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                          /-/ Tadeusz Jankowski