Krzymów, dn. 12.11.2014
Informacja z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Krzymowie: Kierownik Referatu do spraw O¶wiaty, Kultury i Sportu, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej


W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika Referatu do spraw O¶wiaty, Kultury i Sportu, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej wybrano Pana Jacka PopielarzaUZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Pan Jacek Popielarz spełnił wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze,w rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się wysokim poziomem wiedzy co do znajomo¶ci przepisów prawa oraz zadań wynikaj±cych z zakresu czynno¶ci na tym stanowisku oraz uzyskał najwyższ± ilo¶ć punktów.
                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                     /-/ Tadeusz Jankowski


==========================================================================================================================================

Krzymów, 31.10.2014r.

 

OGŁOSZENIE

DOTYCZˇCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE

Kierownik Referatu do spraw O¶wiaty, Kultury i Sportu, Zamówień Publicznych i Gospodarki KomunalnejNa podstawie złożonych dokumentów Komisja konkursowa zakwalifikowała następuj±ce osoby do dalszego postępowania:L.p

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

1

Wioletta Topolska

Zam. Paprotnia

2

Jacek Popielarz

Zam. BrzeĽno 

Osoby, które zakwalifikowały się do dalszego postępowania proszone s± o przybycie w dniu  6 listopada 2014r. o godz. 11:00 do Urzędu Gminy w Krzymowie  sala nr 18 na rozmowę kwalifikacyjn±.

 

 

                                                              Przewodnicz±cy Komisji

                                                                 /-/ Roman Gęziak

 

=============================================================== 

WÓJT GMINY KRZYMÓW

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

KIEROWNIK REFERATU DO SPRAW OŚWIATY, KULTURY I SPORTU, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I GOSPODARKI KOMUNALNEJ


1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

2. Stanowisko:

Kierownik Referatu do spraw Oświaty, Kultury i Sportu, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej

3. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub posiada obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

 4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. posiada co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Minimum 2-letni staż pracy w placówkach oświaty;

 2. minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 3. umiejętność zarządzania zespołem potwierdzone doświadczeniem zawodowym;

 4. podyplomowe lub specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania;

 5. bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o gospodarce komunalnej i sporcie;

 6. znajomość co najmniej jednego języka obcego;

 7. bardzo dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz umiejętność delegowania i egzekwowania zadań.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


  Z zakresu oświaty:

 1. zakładanie, przekształcanie i likwidacja gminnych jednostek oświatowych;

 2. sporządzanie projektów statutów nowo zakładanym gminnym jednostkom oświatowym;

 3. ustalanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;

 4. zmiany obwodów szkolnych;

 5. utrzymanie placówek oświatowych, inicjowanie ich remontów, budów i wyposażenia;

 6. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół;

 7. organizacja bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkół, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 8. organizacja transportów do ośrodków rehabilitacyjnych i szkół specjalnych dla dzieci z orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności;

 9. współdziałanie z kuratorem oświaty w zakresie dokonywania ocen dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;

 10. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie przepisów BHP;

 11. współpraca gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe z organami nadzoru pedagogicznego;

 12. współdziałanie ze stanowiskiem ds. Kadr i Zatrudnienia w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i powoływania dyrektorów szkół.

  Z zakresu Gospodarki Komunalnej:

 1. realizowanie zadań w zakresie funkcjonowania komunikacji pasażerskiej i łączności telekomunikacyjnej;

 2. zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie i likwidacja śliskości);

 3. koordynacja i zarządzanie pracą pojazdów gminnych pojazdów samochodowych i ciągników;

 4. nadzorowanie pracy kierowców;

 5. rozliczanie kierowców z paliwa do pojazdów gminnych;

 6. wykonywanie zadań w zakresie naprawy dróg gminnych;

 7. prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i cmentarzy.

  Z zakresu Zamówień Publicznych:

 1. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych;

 2. zapewnienie zgodności realizacji zamówień publicznych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;

 3. prowadzenie sprawozdawczości z udzielanych i realizowanych zamówień publicznych;

 4. prowadzenie postępowań przetargowych i właściwej w tym zakresie dokumentacji;

 5. udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym gminy w przygotowaniu i prowadzeniu zamówień publicznych w celu zapewnienia zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych;

 6. prowadzenie obsługi komisji przetargowej powoływanej do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

 7. stosowanie i kontrola realizowania Regulaminu zasad, trybu i organizacji zamówień publicznych w Urzędzie Gminy;

 8. ogłaszanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w prasie lokalnej, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  Z zakresu Turystyki i Sportu;

 1. realizowanie zadań gminnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie sportu i turystyki;

 2. organizowanie gminnych imprez sportowych i turystycznych;

 3. realizacja wniosków Rady Gminy w zakresie turystyki i sportu;

 4. współdziałanie i współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami wykonującymi statutowe zadania w zakresie sportu i turystki;

 5. propagowanie sportu powszechnego poprzez organizację imprez sportowych i wspieranie tego typu działań;

 6. nadzorowanie spełniania przez organizatorów imprez sportowych i turystycznych ustawowych warunków ich organizacji;

 7. realizowanie zadań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań z zakresu sportu i turystki;

 8. wykonywanie zadań w zakresie promocji Gminy.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

  1. Praca na pełen etat w godzinach od 7.30-15.30;

  2. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna2, 62-513 Krzymów.

7. Kandydaci przystępujący do naboru mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy według wzoru;

 2. życiorys (CV)

 3. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym;

 4. kopie świadectw pracy oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (oryginały dokumentów należy przedłożyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);

 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo karne lub dyscyplinarne;

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzymowie pok. nr 12 w terminie do dnia 24.10.2014r. w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.

 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem „ Nabór na Kierownika Referatu do spraw Oświaty, Kultury i Sportu, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej”.

 3. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

 4. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Osoby, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 6. Informacje o dalszym postępowaniu jak również o wynikach naboru zostaną upowszechnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzymowie.

9. Dodatkowe informacje:

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                      /-/ Tadeusz Jankowski