OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Krzymów

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu: „Programu współpracy Gmi­ny Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.Cel konsultacji:

poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Krzymów w sprawie projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacjiPrzedmiot konsultacji:

projekt: „Programu współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1.Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbędą się terminie 10 dni od daty ukazania się niniejsze­go ogłoszenia.

    2. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na liczbę podmiotów biorących w niej udział.

Forma konsultacji:

    1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Krzymów odbywać się będą w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

    2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Krzymów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    3. Uwagi można przekazać:

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2
62-513 Krzymów

b) drogą elektroniczną na adres: krzymow@op.pl

c) na numer faksu: 63 241 30 91

z dopiskiem „Konsultacje programu współpracy z organizacjami poza­rządowymi”Uwagi i opinie, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu nie będą
roz­patrywane.Zasięg terytorialny konsultacji:

Gmina Krzymów
                                                                         Zastępca Wójta Gminy Krzymów


                                                                                      /-/  Roman GęziakZałączniki:

  1. Formularz konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

  2. Projekt „Programu Współpracy Gminy Krzymów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”