INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE:

Inspektor ds. księgowości budżetowejInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Karolina Swacińska zamieszkała w Szczepidle.

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:


Pani Karolina Swacińska spełniła wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i umiejętnościami potrzebymi na stanowisku ds. księgowości budżetowej.
                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                /-/ Danuta Mazur


Krzymów, dnia 24.04.2019 r.
==============================================================

Krzymów, 16.04.2019r.


 

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ


 

Na podstawie złożonych dokumentów Komisja konkursowa zakwalifikowała następujące osoby do dalszego postępowania:


L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Karolina Swacińska

Szczepidło

2

Adriana Tabaczyńska

Stare MiastoOsoby, które zakwalifikowały się do dalszego postępowania proszone są o przybycie
w dniu
23.04.2019r. o godz. 11:00 do Urzędu Gminy w Krzymowie sala nr 18 na rozmowę kwalifikacyjną.                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                    /-/ Danuta Mazur
==============================================================

WÓJT GMINY KRZYMÓW

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE


Inspektor ds. księgowości budżetowej (pełen etat)1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Urząd Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów


2. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO: Inspektor ds. księgowości budżetowej.


3. Określenie wymagań:

  1. Wymagania niezbędne:

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

 2. posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 3. obywatelstwo polskie,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. nieposzlakowana opinia,

 7. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 8. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 9. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;


3.2. Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność,

 2. znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych i bankowości elektronicznej, sprawozdawczość GUS,

 3. znajomość przepisów płacowych,

 4. umiejętność dokonywania rozliczeń w zakresie VAT i sporządzania stosownych deklaracji w tym zakresie oraz dekretacji dokumentów księgowych.

  4. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie między innymi.:

 1. prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych w zakresie dochodów i wydatków placówek oświatowych,

 2. dokonywanie zmian w planie budżetowym zgodnie z uchwałami,

 3. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

 4. dekretowanie otrzymanych dokumentów finansowych i prawidłowe ich zaksięgowanie,

 5. sporządzanie sprawozdań finansowych,

 6. rozliczanie dotacji celowych i projektów unijnych,

 7. sporządzanie list płac dla nauczycieli oraz pracowników obsługi placówek oświatowych,

 8. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS,

 9. sporządzanie deklaracji PIT,

 10. dokonywanie przelewów od wynagrodzeń oraz otrzymanych faktur-rachunków w obowiązującym terminie,

 11. kontrola nad ewidencją środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w powierzonych placówkach oświatowych,

 12. przestrzeganie klasyfikacji akt Urzędu Gminy i sposobu ich przechowywania zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 13. prowadzenie rozliczeń ZUS,

 14. prowadzenie sprawozdawczości w/w zagadnień z obowiązującymi wzorami GUS.


5. Warunki pracy na stanowisku

 1. wymiar etatu – pełny etat,

 2. praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

 3. praca w warunkach biurowych (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, kontakt z interesantami, prowadzenie rozmów telefonicznych) w pomieszczeniu znajdującym się na I piętrze budynku Urzędu Gminy.

 4. budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich, wewnątrz budynku brak windy, ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich, na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym i niedowidzącym.


6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia przed zatrudnieniem aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 8. kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy, a także innych dokumentów w tym m.in. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 9. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe - dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy innych danych niż niezbędne, które wynikają z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 6 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy załączyć oświadczenie opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.

 12. kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 , poz. 1260 z późn. zm.),


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.).”


UWAGA:

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych w artykule 13 (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), jest dostępna w załączniku.7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzymowie pok. nr 18A w terminie do dnia 12.04.2019r. do godziny 12:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.

 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem Nabór na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Krzymowie”.

 3. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

 4. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Krzymów.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Krzymów w dniu 12 kwietnia 2019 r, o godz. 13.00.


Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


8. Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.


Krzymów, 27.03.2019r.                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Danuta Mazur