Informacja w sprawie uzupełniających wyborów ławników sądowych
na kadencję 2020 – 2023

 

Na podstawie art.160 § 1 i 2, art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2019 roku, poz. 52) w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie znak OA-0120-4/19 informuję, że Rada Gminy w Krzymowie dokona wyborów uzupełniających na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 w liczbie:

1 osoba do Sądu Okręgowego

1 osoba do Sądu Rejonowego, w tym 1 osoba do Sądu Pracy1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto :
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku ,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

2. Ławnikami nie mogą być :
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników  mogą zgłaszać Radzie Gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Krzymów, w terminie do dnia

14 listopada 2019 roku.


3. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć
:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
5
) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego ( na odwrocie wpisać imię i nazwisko kandydata),

Dokumenty wymienione w punkcie 3   ppkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.


4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inna organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

5. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


6. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

7. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można składać w Urzędzie Gminy w Krzymowie pokój nr 15A w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie

 do 14 listopada 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów określonych w w/w ustawie
i rozporządzeniu, lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie określonego terminu, pozostawia się bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 ==============================================================

 

  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

         1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzymów,

          2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – krzymow@op.pl

        3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy tj. wyboru ławników do sądów powszechnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) oraz innych przepisów stosowanych przy procedurze wyboru ławników sądowych;

       4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (w szczególności Komendant Wojewódzki Policji – od którego Rada Gminy Krzymów uzyskuje informacje o kandydatach na ławników, prezesi właściwych sądów powszechnych – w celu dokonania czynności administracyjnych związanych z organizacją prac tych sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika), zespół opiniujący kandydatów na ławników sądów powszechnych – w celu wydania opinii o kandydatach w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych),

       5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostanie przekazana do prezesów właściwych sądów powszechnych. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą zostać odebrane w ciągu 60 dni od daty wyboru, po tym czasie w terminie 30 dni są niszczone komisyjnie. Pozostała dokumentacja będzie przechowywana przez okres kadencji ławników, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

       6.Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

         7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

          8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe -przesłankę do przetwarzania danych osobowych stanowią w. w. przepisy prawa.