Wójt Gminy informuje, iż w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzymów, istnieje obowiązek przyłączenia nieruchomości nieposiadających przydomowych oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, do zrealizowanej kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci jest określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 ze zm.).

W celu przeprowadzenia procedury przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć do Zakładu Usług Wodnych w Koninie, ul. Nadbrzeżna 6a wniosek o wydanie warunków przyłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej, którego formularz można pobrać ze strony internertowej ZUW (www.zuwkonin.pl), osobiście w Zakładzie lub z załącznika.

Na podstawie złożonych wniosków będą wydawane przez ZUW warunki przyłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej (wzór w załączniku), a następnie, po wykonaniu przyłączenia, zostanie dokonany odbiór i podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków.