INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE:

 

Inspektor ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Sylwia Kwiecińska zam. w Krzymowie

 

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Pani Sylwia Kwiecińska spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W przeprowadzonym teście, jak i rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wysokim poziomem wiedzy, co do znajomości przepisów prawy niezbędnych na stanowisku inspektora ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych.

 

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                         /-/ Danuta Mazur

 

Krzymów, dnia  03.12.2020 r.

________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W KRZYMOWIE

 

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych  (pełen etat)

 

Na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych zgłosiło się 8 osób. Komisja konkursowa, na podstawie złożonych dokumentów, do dalszego postępowania zakwalifikowała 6 osób.

Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

-  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa,

-  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,

- ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

- instrukcji kancelaryjnej.

 

Następnie z 5 osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia o godz. 10:00, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się  2 grudnia 2020 r.  w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Krzymowie o godz. 9.00.

 

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                /-/ Danuta Mazur

 

______________________________________________________________________

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Urząd Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2

62-513 Krzymów

 

2. OKREŚLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO: Inspektor ds. wymiaru podatków  i opłat lokalnych

 

3. Określenie wymagań:

3.1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze (I i II stopnia), preferowana specjalność w zakresie podatków;

b)      posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy;

c)      obywatelstwo polskie,  z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

d)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e)      nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       nieposzlakowana opinia,

g)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku

 

            3.2. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

-  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – ordynacja podatkowa,

-  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,

- ustawy  z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych

- ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym

- ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym,

- instrukcji kancelaryjnej

b)      biegła znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu MS OFFICE, poczty elektronicznej, przeglądarek internetowych), znajomość obsługi programów POGRUN+, WIP+, GEOPORTAL, Bestia, znajomość obsługi  urządzeń biurowych – telefon, fax, ksero,

c)      umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole, komunikatywność

d)      umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres

e)      rzetelność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,

f)       dyspozycyjność, punktualność, terminowość, dyskrecja.

g)      prawo jazdy kat. B

 

4. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie między innymi.:

a)      prowadzenie ewidencji podatników

b)      obsługa programów komputerowych POGRUN+, WIP +, BESTIA;

c)      gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym informacji i deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

d)      przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat, także postanowień dotyczących opłat związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi,

e)      przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,

f)       sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat w zakresie prowadzonych spraw oraz terminowe ich przekazywanie odbiorcom zewnętrznym wg obowiązujących przepisów,

g)      przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz dotyczących podatków i opłat w zakresie prowadzonych spraw na potrzeby wewnętrzne,

h)      wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego osób,

 

5. Warunki pracy na stanowisku

      a )  praca w wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

      b)   40 godzinny tygodniowy czas pracy

      c)    praca w godzinach od  7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek,  od 7:30 do 17:00 - wtorek,   

             od 7:30 do 14:00 -  piątek;

      d)   biuro położone na piętrze w budynku dwukondygnacyjnym bez windy,     

      e)   zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

6.   Podstawa zatrudnienia

      Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      życiorys (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),

b)      list motywacyjny,

c)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

e)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)       oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia przed zatrudnieniem aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

g)      kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy, a także innych dokumentów w tym m.in. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

h)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe - dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

i)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

j)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy innych danych niż niezbędne, które wynikają z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt. 6 zawierają dane osobowe wykraczające poza wyszczególnione tam informacje niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, należy załączyć oświadczenie opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe i nie wynika z przepisu prawa, dla potrzeb niniejszego naboru”. Pod klauzulą zgody należy złożyć podpis.

k)      kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282 z późn. zm.),

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm.).”

 

 

 

 

 

UWAGA:

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

Klauzula informacyjna podawana w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o której mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych w artykule 13 (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), jest dostępna w załączniku.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

a)      Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krzymowie pok. nr 2 w terminie do dnia 23.11.2020 r. do godziny 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.

b)      Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych  w Urzędzie Gminy w Krzymowie”.

c)      O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

d)      Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

e)    Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Krzymów.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Krzymów w dniu 24.11.2020 r.

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

9.Dodatkowe informacje:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

Krzymów, dn. 12.11. 2020 r.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                                                                                      /-/ Danuta Mazur