Numer uchwały:
XXXIII/211/2021

Podjęta przez:
Rada Gminy Krzymów.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.