OGŁOSZENIE

DOTYCZY KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W ŻŁOBKU GMINNYM „MALUSZEK” W KRZYMOWIE

 

Informujemy, że ze względu na brak kandydatów konkurs na stanowisko głównego księgowego w Żłobku Gminnym „MALUSZEK” w Krzymowie nie został rozstrzygnięty.

 

 

 

 

Dyrektor Żłobka

      /-/ Małgorzata Staciwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Krzymów, dn. 26.07.2021r.

===============================================================

 

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ŻŁOBKU GMINNYM „MALUSZEK” W KRZYMOWIE

 

OGŁOSZENIE

DOTYCZY KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W ŻŁOBKU GMINNYM „MALUSZEK” W KRZYMOWIE

 

 

 

 

 

Dyrektor Żłobka

 

/-/ Małgorzata Staciwa

 

 

                                                                                              Krzymów, dn. 24.06.2021r.

 

 

 

 

 

DYREKTOR ŻŁOBKA GMINNEGO „MALUSZEK” W KRZYMOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W ŻŁOBKU GMINNYM „MALUSZEK” W KRZYMOWIE

 

Główny księgowy (1/2 etatu)

 

 

1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Żłobek Gminny „MALUSZEK” w Krzymowie

ul. Główna 49

62-513 Krzymów

2. OKREŚLENIE STANOWISKA: Główny księgowy.

3. Określenie wymagań:

3.1  Wymagania niezbędne:

 1. spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 6. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 7. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

3.2. Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność,
 2. znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych i bankowości elektronicznej, sprawozdawczość GUS,
 3. znajomość przepisów płacowych,
 4. umiejętność dokonywania rozliczeń w zakresie VAT i sporządzania stosownych deklaracji w tym zakresie oraz dekretacji dokumentów księgowych.

  4. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należeć będzie między innymi.:

 1. prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych w zakresie dochodów i wydatków żłobka,
 2. dokonywanie zmian w planie budżetowym zgodnie z uchwałami,
 3. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
 4. dekretowanie otrzymanych dokumentów finansowych i prawidłowe ich zaksięgowanie,
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 6. rozliczanie dotacji celowych i projektów unijnych,
 7. sporządzanie list płac,
 8. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS,
 9. sporządzanie deklaracji PIT,
 10. dokonywanie przelewów od wynagrodzeń oraz otrzymanych faktur-rachunków w obowiązującym terminie,
 11. kontrola nad ewidencją środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w powierzonym żłobku,
 12. przestrzeganie klasyfikacji akt i sposobu ich przechowywania zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 13. prowadzenie rozliczeń ZUS,
 14. prowadzenie sprawozdawczości w/w zagadnień z obowiązującymi wzorami GUS.

 

 

5. Warunki pracy na stanowisku

 1. wymiar etatu – 1/2 etatu,
 2. zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia,
 3. praca w warunkach biurowych (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie rozmów telefonicznych) w pomieszczeniu biurowym budynku Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Krzymowie.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia zostanie zobowiązana do dostarczenia przed zatrudnieniem aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 8. kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy, a także innych dokumentów w tym m.in. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 9. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe - dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia na ww stanowisku,
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji - według załącznika
 13. kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 , poz. 1282),

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).”

 

UWAGA:

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Wszystkie oświadczenia, kwestionariusz osobowy, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Ofertę o przystąpieniu do naboru należy złożyć w Żłobku Gminnym „MALUSZEK” w Krzymowie, ul. Główna 49 w terminie do dnia 16.07.2021r. do godziny 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Żłobek Gminny „MALUSZEK” w Krzymowie, ul. Główna 49, 62-513 Krzymów.
 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Żłobku Gminnym „MALUSZEK” w Krzymowie”.
 3. O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.
 4. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowały się do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzymowie www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

8. Dodatkowe informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

                                                                        Dyrektor Żłobka

                                                                  /-/ Małgorzata Staciwa

 Krzymów, 24.06.2021 r.