Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu CywilnegoPodstawa prawna


Art. 32 i art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Art. 35, 57, 76 a, 127-129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.


Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.


Art. 34 pkt. 16 Ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne.


Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim.
OPIS USŁUGI


Sporządzenie protokołu o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.

Decyzja w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.

Dołączenie do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.


KOGO DOTYCZY USŁUGA


Oświadczenie może złożyć osoba rozwiedziona do 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.
WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu : dowód osobisty lub paszportCZAS REALIZACJINiezwłocznie. Zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr tel. 63 24 13 760)OPŁATY


Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa - 11,00 zł.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie przyjęcia oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa – 10,00 zł.


Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w kasie Urzędu Gminy w Krzymowie, lub przelewem na konto nr 68 8530 0000 0012 3366 2000 0010
TRYB ODWOŁAWCZY


W przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzymowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.INFORMACJE DODATKOWE


Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej.


Po upływie tego terminu zmiana noszonego nazwiska jest możliwa wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska.


Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w Krzymowie. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego USC, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.


W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula ochrony danych osobowych w załączniku do procedury oraz pod adresem http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/