Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka


Podstawa prawna


Art. 22, 59, 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.


Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.


Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.


Art. 35, 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

OPIS USŁUGI


Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia (w formie protokołu).

Decyzja w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

Dołączenie wzmianki do aktu urodzenia.KOGO DOTYCZY USŁUGA


Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem lub polskim konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Dokumenty tożsamości rodziców dziecka – do wglądu: dowód osobisty lub paszport


Dowód uiszczenia opłaty skarbowej


CZAS REALIZACJINiezwłocznie.

Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Przed wizytą zalecamy kontakt telefoniczny (63 24 13 760)OPŁATY


Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka - 11,00 zł.


Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka – 10,00 zł.


Opłatę skarbową bezgotówkowo uiszcza się na miejscu w kasie Urzędu Gminy w Krzymowie, lub przelewem na konto nr 68 8530 0000 0012 3366 2000 0010
TRYB ODWOŁAWCZY


Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzymowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INFORMACJE DODATKOWE


Rodzice dziecka mogą złożyć przed wybranym kierownikiem lub polskim konsulem oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.


Oświadczenie składają oboje rodzice dziecka lub matka dziecka, w stosunku do którego ojcostwo nie zostało ustalone.


Wzmianka w akcie urodzenia zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli urodzenie dziecka zarejestrowane jest w Krzymowie. W sytuacji, gdy akt urodzenia sporządzony był w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.


W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula ochrony danych osobowych w załączniku do procedury oraz pod adresem http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/