Ogłoszenie
Wójta Gminy Krzymów
o naborze kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzymowie

 

Wójt Gminy Krzymów

ul. Kościelna 2,

62-513 Krzymów

 

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzymowie

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1.      wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub wyższe zawodowe bibliotekarskie i 2-letni staż pracy albo studium bibliotekarskie i 4-letni staż pracy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowiska w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. (Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 419), 

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych ,

3.      niekaralność ,

4.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku ,

5.      kreatywność ,

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1.      nadzorowanie i kontrolowanie pracy punktów filialnych w Paprotni i Brzeźnie,

2.      obsługa czytelnika,

3.      zakup i opracowywanie książek,

4.      prowadzenie księgi inwentarzowych księgozbioru i środków trwałych,

5.      prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej

6.      prowadzenie lekcji bibliotecznych z młodzieżą

7.      sporządzanie sprawozdań  statystycznych,

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys - curriculum vitae,

3.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach , w przypadku ukończenia kursów lub szkoleń dodatkowych,

5.      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy

6.      oświadczenie o niekaralności ,

7.      oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oferty należy składać osobiście do dnia 24 października 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2 pok. Nr 12 lub pocztą na adres Urzędu Gminy Krzymów,
ul. Kościelna 2, 62-513 KRZYMÓW

 

Dokumenty które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane  Lista osób, które spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania zostanie ogłoszona w     Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzymów www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy do dnia 28 października 2008r.

 
----------------------------------
Krzymów, dn. 28.10.2008

Osoby zakwalifikowane na rozmowę kwalifikacyjną na wolne stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzymowie:

1. Agata Kordylewska - Genowefa

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej w/w osoby zostaną zawiadomione odrębnym pismem.

Osoby niezakwalifikowane:

1. Joanna Szymczak - Konin
2. Marzena Bałdyka - Krzymów
3. Małgorzata Andrzejewska - Genowefa