OGŁOSZENIE

INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 15 LISTOPADA 2022 R. O GODZ. 16:30

W SALI SESYJNEJ

URZĘDU GMINY W KRZYMOWIE ODBĘDZIE SIĘ

LX NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY KRZYMÓW

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzymów na lata 2022-2030.

6. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Gminy Krzymów

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    /-/ Leszek Staszak