OGŁOSZENIE

 INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 30 LISTOPADA 2022 R. O GODZ. 13:30

W SALI SESYJNEJ

URZĘDU GMINY W KRZYMOWIE ODBĘDZIE SIĘ

LXI SESJA RADY GMINY KRZYMÓW

z następującym porządkiem obrad:

 

 

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z obrad LIX oraz LX Sesji Rady Gminy Krzymów.

4.    Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Krzymów na 2023 rok.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Krzymów na 2023 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych wydzielonych pod przepompownie ścieków.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych na 2023 rok.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krzymów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów do szkół i przedszkoli.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Krzymów

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzymów na lata 2022-2030.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad LXI Sesji Rady Gminy Krzymów.

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

/-/Leszek Staszak