Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Krzymowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl

 

Data publikacji strony internetowej BIP: 12.05.2003 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej BIP: 08.06.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

·        Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

·        Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

·        Brak warstwy tekstowej w niektórych skanowanych dokumentach.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego w styczniu 2020 roku.

Na stronie internetowej BIP można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Alicja Drop, e-mail: krzymow@op.pl tel. 63 2413763. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Gminy w Krzymowie

Urząd Gminy w Krzymowie mieści się w dwóch budynkach. Oba budynki w większości są niedostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w Deklaracji dostępności architektonicznej proszę zgłaszać do Pani Alicji Drop:

- telefonicznie: 63 2413763,

- e-mail:krzymow@op.pl

 

I. Główny budynek Urzędu Gminy w Krzymowie ul. Kościelna 2, w którym mieszczą się:

Gabinet Wójta oraz Zastępcy Wójta

Kasa Urzędu Gminy

Referat Gospodarczy

Referat Oświaty i Spraw Komunalnych

Referat Finansowy

Referat Podatkowy

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Referat Administracyjny

Urząd Stany Cywilnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście główne od strony ul. Kościelnej: dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody oraz pochylnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, drzwi nie otwierają się automatycznie
 • wejście od strony dziedzińca dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, pochylnia przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, drzwi nie otwierają się automatycznie,
 • na piętro można dostać się schodami, brak opcji wjazdu wózkiem na wyższą kondygnację.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarz: dostępny. Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem, który znajduje się na niedostępnej kondygnacji.

Winda na wyższą kondygnację: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak

Pochylnia: brak

Pętla indukcyjna: brak

Toaleta dostosowana: nie

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu znajdującym się przy budynku urzędu (od strony kościoła). Miejsce postojowe jest oznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Urzędu Gminy w Krzymowie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w urzędzie, w celu skorzystania z przysługujących im uprawnień do pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby uprawnione, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- faxem na nr 63 2413091

- drogą elektroniczną na adres e-mail: krzymow@op.pl

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2

- telefonicznie przez osobę przybraną pod nr 63 2413763

- przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym do zgłaszającego wypełniając formularz http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=931

II. Budynek ul. Główna 17, w którym mieści się Straż Gminna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie.

Opis dostępności architektonicznej budynku:

 • Opis dostępności wejścia do budynku: wejście główne od ulicy Głównej, niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, do budynku prowadzą schody. Straż Gminna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na piętrze, wejście po schodach.
 • Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

 • Platforma: brak
 • Pochylnia: brak
 • Pętla indukcyjna: brak
 • Toaleta dostosowana: nie
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem, który znajduje się na niedostępnej kondygnacji.

Winda na wyższą kondygnację: brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga - parkowanie utrudnione. Przy obiekcie, na ulicy Głównej brak miejsc parkingowych. Wewnętrzny parking znajduje się za budynkiem. Brak wyznaczonego miejsca dla osoby z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku, w którym znajduje się Straż Gminna oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzymowie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w urzędzie, w celu skorzystania z przysługujących im uprawnień do pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby uprawnione, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- faxem na nr 63 2413091

- drogą elektroniczną na adres e-mail: krzymow@op.pl

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2

- telefonicznie przez osobę przybraną pod nr 63 2413763

- przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym do zgłaszającego wypełniając formularz http://bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=931

 

Inne informacje.

Dojazd do budynku Urzędu Gminy w Krzymowie:

autobusem MZK z Konina linia nr 71

samochodem: 

1) od strony Konina: drogą krajową nr 92, w miejscowości Brzeźno na skrzyżowaniu (sygnalizacja świetlna) można pojechać dalej prosto drogą krajową lub skręcić w lewo w ul. Krzymowską – droga powiatowa 3220P.

Jadąc dalej drogą krajową nr 92 na skrzyżowaniu w miejscowości Paprotnia można skręcić w lewo ul. Wrzosowa – droga powiatowa 3217P lub dalej jechać drogą krajową.

Jadąc dalej prosto drogą krajową na skrzyżowaniu w miejscowości Genowefa skręcamy w lewo na Drążeń. Na skrzyżowaniu ul. Mlecznej z ul. Główną skręcamy w prawo.

2) od strony Koła: drogą krajową nr 92 w miejscowości Genowefa skręcamy w prawo na Drążeń. Na skrzyżowaniu ul. Mlecznej z ul. Główną skręcamy w prawo.

3) od strony gminy Kramsk: drogą powiatową 3217P do promu w miejscowości Biechowy, następnie dalej droga powiatową 3217P do ul. Głównej.

 

Deklaracja dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.