Skargi i wnioski, które wpłynęły do Urzędu Gminy ewidencjonowane są w rejestrze skarg
i wniosków prowadzonym przez stanowisko ds rady i organizacji.

Podstawa prawna:
Art. 221-260 Kodeksu postępowania administracyjnego Dział VIII Skargi i wnioski (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami).

Przedmiot skargi:
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi:
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

  1. rady gminy - jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,

  2. wójta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy - jest rada gminy

  3. na pracownika Urzędu Gminy - Wójt.

Przedmiot wniosku:
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia:
30 dni; do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.