ZARZĄDZENIE Nr Or.120.58.2019

WÓJTA GMINY KRZYMÓW

z dnia 27 grudnia 2019 roku

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędowi Gminy w Krzymowie

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Nadaje się Urzędowi Gminy w Krzymowie Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Krzymów.

 

§ 3.

 

Tracą moc Zarządzenia: Nr 11/02 Wójta Gminy Krzymów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzymów, Nr 35/04 Wójta Gminy Krzymów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia i regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Krzymowie oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Krzymowie, Nr 39/04 Wójta Gminy Krzymów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/02 z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzymów, Nr 3/06 Wójta Gminy Krzymów z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/02 Wójta Gminy Krzymów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Krzymów, Nr 9/08 Wójta Gminy Krzymów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Krzymowie, Nr 5/10 Wójta Gminy Krzymów z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Krzymowie, Nr 24/11 Wójta Gminy Krzymów z dnia 30 września 2011 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Krzymów, Nr Or.120.7.2013 Wójta Gminy Krzymów z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Krzymowie, Nr Or.120.58.2013 Wójta Gminy Krzymów z dnia 12 grudnia 2013 r., Nr 120.23.2015 Wójta Gminy Krzymów z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Krzymowie, Nr Or.120.43.2019 Wójta Gminy Krzymów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Krzymowie.

 

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2020 r.

 

                                                                          Wójt Gminy Krzymów

 

                                                                                 Danuta Mazur