Co zrobić jak osoba, która kierowała samochodem nie może osobiście wypełnić dokumentów ?

W tej sytuacji na otrzymanym druku oświadczenia zaznaczamy przypadek II punkt 1. Ponadto w rubrykach „WYMAGANE DANE” wpisujemy wszystkie znane nam dane osoby kierującej pojazdem.

Czy fotoradar przenośny może stać gdziekolwiek?

Zgodnie z treścią art. 129b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym Straż Gminna musi uzgadniać z Komendantem Miejskim Policji miejsce i czas kontroli. Uzgodnienie to jest efektem analizy bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzymów.

Art. 129b ust. 4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

Czy mam prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej wykroczenia?

Osoba, która przyjęła mandat karny ma status sprawcy wykroczenia i nie ma uprawnień umożliwiających jej żądania wglądu do dokumentacji innej niż okazana przez Straż Miejską / Gminną (Policję).

Prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej zarejestrowanego wykroczenia ma osoba o statusie obwinionego. Zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia jest to osoba, przeciwko której został skierowany wniosek do sądu. W takiej sytuacji obwiniony ma prawo zapoznać się dokumentacją w sądzie (na wniosek) oraz może w trakcie rozprawy składać wnioski dowodowe.

Czy zdjęcie z niewidoczną twarzą kierowcy lub tyłu pojazdu jest legalne?

W obecnym stanie prawnym wymagania co do materiału dowodowego zarejestrowanego przez urządzenie rejestrujące (fotoradar) określa art. 129g ust. 2 pkt 1, który określa wizerunek kierowcy jako warunek fakultatywny.

1) rejestruje obrazy naruszeń przepisów ruchu drogowego i przetwarza do celów określonych w niniejszej ustawie obraz pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu drogowego, oraz wizerunek kierującego pojazdem, jeżeli został on zarejestrowany oraz dane obejmujące:
a) numer rejestracyjny pojazdu, którym naruszono przepisy,
b) datę, czas oraz określenie miejsca popełnienia naruszenia,
c) rodzaj naruszenia,
d) dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem,
e) numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego;

Dostałem zdjęcie z fotoradaru - co dalej ?

Należy dokładnie przeczytać całość otrzymanych dokumentów. Następnie trzeba wybrać odpowiedni przypadek i czytelnie wypełnić oświadczenie. Prawidłowo wypełniony formularz należy przesłać do Straży Gminnej w Krzymowie. W przypadku wyrażenia zgody na ukaranie mandatem karnym, Straż Gminna w Krzymowie po zweryfikowaniu danych oraz sprawdzeniu poprawności oświadczenia odsyła listem poleconym druk mandatu oraz dwa druki do przelewu.

Ile jest dni na nałożenie mandatu karnego ?

Po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 31 grudnia 2010r., okres nałożenia mandatu za wykroczenia ujawnione za pomocą urządzenia rejestrującego (fotoradar) wnosi 180 dni.

Nie jestem w stanie wskazać kto kierował pojazdem. Co dalej?

Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) właściciel lub posiadacz pojazdu, na żądanie uprawnionego organu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

Naruszenie tego obowiązku jest sankcjonowane przez art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2010 nr 46 poz. 275 z późn. zm.)