========================================================================

    Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi regionu wielkopolskiego. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017 w/w odpady zebrane z tereny Gminy Krzymów przekazywane są do Regionalnej Instalacji prowadzonej przez

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. mieszczącej się w Koninie przy ul. Sulańskiej 13.

- instalacja MBP - mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na których składowane są odpady komunalne,

- sortownia odpadów selektywnie zebranych (linia do tworzyw sztucznych, linia do szkła).


    W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu (art. 9l ust. 2), wskazanych w Uchwale nr XLIII/836/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.