Gmina Krzymów położona jest w powiecie konińskim (graniczy z Koninem). Przecina ją droga krajowa o znaczeniu międzynarodowym (Warszawa - Poznań); w części południowej projektowany jest odcinek autostrady A-2. Obszar gminy wynosi 92,6 km kw. Część północna leży w dolinie Warty, część południowa wchodzi w skład obszaru krajobrazu chronionego. Powierzchnia terenu jest bardzo urozmaicona. Różnica wysokości pomiędzy najniższym punktem w dolinie Warty (82 m n.p.m.), a najwyższym -Złotą Górą - wynosi 105 m. Zespól Pagórków Złotogórskich z ich kulminacyjną Złotą Górą (187 m n.p.m.) charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu oraz znacznymi spadkami, często przekraczającymi 15%. Szczególnie charakterystyczne są stoki północne Pagórków osiągające w spadku ponad 30%. Teren gminy zalesiony jest nierównomiernie, największe i najbardziej atrakcyjne kompleksy leśne występują głównie w obrębie Pagórków Złotogórskich; odznaczają się dużym zróżnicowaniem typów siedliskowych i starym drzewostanem. Wspaniałe warunki dla grzybiarzy.

Przez teren Pagórków Złotogórskich prowadzą dwa znakowane szlaki piesze:

- szlak żółty - z Brzeźna na Złotą Górę;

- szlak niebieski - ze Starego Miasta przez Żychlin, Złotą Górę do Wyszyny.

Bardzo dobre tereny do wędrówek pieszych i rowerowych.

6,8 tys. mieszkańców gminy utrzymuje się głównie z rolnictwa. Użytki rolne zajmują 6,2 tys. ha (67% obszaru gminy) z czego 2/3 stanowią grunty orne, a 1/3 łąki i pastwiska. Gleby są bardzo słabe, stąd też ok. 70% upraw to żyto i ziemniaki. Z ogółu użytków rolnych 97% przypada na sektor prywatny (ok. 900 gospodarstw indywidualnych).

Poza działalnością rolniczą funkcjonuje 160 różnych podmiotów gospodarczych (92% prywatnych),
w których zatrudnienie znajduje ok. 500 osób. Występuje spora rezerwa siły roboczej. Automatyczną łączność telefoniczną posiadają wszystkie wsie sołeckie. Zwodociągowanie wsi na poziomie 80%. Dobrze jest rozwinięta sieć drogowa o nawierzchni asfaltowej. Na trenie gminy znajdują się duże zasoby piasków i żwiru.

Samorząd gminy zaprasza inwestorów krajowych i zagranicznych pragnących lokować swój kapitał
w inwestycjach, na które czeka chłonny rynek pracy i wysoko kwalifikowana siła robocza. Podejmujemy działania, by stworzyć dobre warunki do inwestowania. Mamy opracowaną strategię rozwoju gminy i studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.