ROK 2015


ROK 2016

 • Uchwała Nr XIII/78/2015 z dn. 30.12.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/66/2015 Rady Gminy Krzymów z dnia 26 listopada 2015 roku określającej wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/286/

 • Uchwała Nr XIV/79/2016  z dn. 29.01.2016  w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krzymów gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1768/

 • Uchwała Nr XIV/83/2016 z dn. 29.01.2016  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1072/

 • Uchwała Nr XIV/84/2016  z dn. 29.01.2016  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krzymów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzymów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/1144/

 • Uchwała Nr XVI/94/2016  z dn. 31.03.2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi praz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzymów w 2016 roku

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/2766/

 • Uchwała Nr XVIII/102/2016  z dn. 23.05.2016  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3496/

 • Uchwała Nr XVIII/103/2016 z dn. 23.05.2016  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3497/

 • Uchwała Nr XX/109/2016 z dn. 30.06.2016  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4252/

 • Uchwała Nr XX/110/2016  z dn. 30.06.2016 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4253/

 • Uchwała Nr XX/111/2016 z dn. 30.06.2016  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4339/

 • Uchwała Nr XX/112/2016  z dn. 30.06.2016  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4254/

 • Uchwała Nr XXI/115/2016 z dn. 25.08.2016  w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzymów

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5257/

 • Uchwała Nr XXIII/123/2016  z dn.6.10.2016  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/6105/

 • Uchwała Nr XXIII/124/2016  z dn. 6.10.2016  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzymów. http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/6106/

 • Uchwała Nr XXIV/129/2016 z dn. 4.11.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/7002/

 • Uchwała Nr XXIV/130/2016  z dn. 4.11.2016  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok

            http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/7003/

 • Uchwała Nr XXIV/131/2016  z dn. 4.11.2016  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/7004/

 • Uchwała Nr XXIV/134/2016 z dn. 4.11.2016  w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzymów

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/7005/

 • Uchwała Nr  XXVI/147/2016 z dn.28.12.2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

             http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/591/

 • Uchwała Nr XXVI/150/2016 z dn. 28.12.2016r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

             http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/590/

 • Uchwała Nr XXVI/155/2016 r. z dn. 28.12.2016r.  w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzymów. http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/182/

 

ROK 2017

 

 • Uchwała Nr XXVII/157/2017 z dn. 17.02.2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/263/2014 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1442/

 • Uchwała Nr XXVII/163/2017 z dn. 17.02.2017r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1897/

 • Uchwała Nr XXVII/165/2017  z dn. 17.02.2017r.  zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1443/

 • Uchwała Nr XXVIII/168/2017 z dn. 30.03.2017r.  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzymów w 2017 roku              

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2682/

 • Uchwała Nr XXVIII/169/2017  zdn. 30.03.2017r.  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r do dnia 31 sierpnia 2019 roku

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2665/

 • Uchwała Nr XXVIII/170/2017  z dn. 30.03.2017r.  w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2666/

 • Uchwała Nr XXVIII/171/2017 z dn. 30.03.2017r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Krzymów, oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2667/

 • Uchwała Nr XXXI/186/2017  z dn.26.06.2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4790/

 • Uchwała Nr XXXII/192/2017 z dn. 26.07.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/5300/

 • Uchwała Nr XXXII/193/2017  z dn. 26.07.2017r. uchylająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie gminy Krzymów

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/5301/

 • Uchwała Nr XXXIII/201/2017  z dn.25.08.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/5718/

 • Uchwała Nr XXXIII/202/2017  z dn. 25.08.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/5719/

 • Uchwała nr XXXV/210/2017 z dn. 26.10.2017r. roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/6957/

 • Uchwała nr XXXV/211/2017  z dn. 26.10.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/6958/

 • Uchwała nr XXXV/212/2017 z dn. 26.10.2017r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/6965/

 • Uchwała nr XXXV/213/2017 z dn. 26.10.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/6959/

 • Uchwała nr XXXVII/220/2017  z dn. 6.12.2017r. w sprawie zmiany uchwały XXXV/213/2017 Rady Gminy Krzymów z dnia 26 października 2017 określającej wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2017/8570/

 • Uchwała nr XXXVIII/232/2017 z dn. 21.12.2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/608/

                                                                                                                                                     ROK 2018

 • Uchwała nr XXXIX/234/2018  z dn. 30.01.2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których gmina Krzymów jest organem rejestrującym

  http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1097/

 • Uchwała nr XXXIX/235/2018  z dn. 30.01.2018 roku  zmieniająca uchwałę nr XXXIV/263/2014 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak równiez trybu ich pobierania

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1098/

 • Uchwała nr XXXIX/237/2018  z dn.30.01.2018 roku  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Krzymów

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1099/

 • Uchwała nr XL/240/2018  z dn.23.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Krzymów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2615/

 • Uchwała nr XL/241/2018  z dn.23.03.2018  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Krzymów

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2619/

 • Uchwała nr XL/244/2018  z dn.23.03.2018r.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach 'Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzymów

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2620/

 • Uchwała nr XL/245/2018  z dn. 23.03.2018  w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzymów

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2621/

 • Uchwała nr XL/248/2018  z dn. 23.03.2018r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzymów w 2018 roku

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/2622/

 • Uchwała nr XLI/249/2018 z dn. 26.04.2018  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Krzymów

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/3928/

 • Uchwała nr XLII/258/2018  z dn. 7.06.2018r.  w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Krzymów

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4746/

 • Uchwała nr XLII/259/2018 z dn. 7.06.2018r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4747/

 • Uchwała nr XLIII/260/2018 z dn. 14.06.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5048/

 • Uchwała nr XLV/265/2018 z dn. 23.08.2018r w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzymów

        http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/6551/

 • Uchwała nr XLV/266/2018  z dn. 23.08.2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzymów

          http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/6552/

 • Uchwała nr XLVI/271/2018 z dnia 19.09.2018r., w sprawie Statutu Gminy Krzymów

        http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/7335/

 • Uchwała nr XLVI/272/2018 z dnia 19.09.2018r.,zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzymów.

         http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2018/7266/